Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Kronika Slavětína

Tato kronika je třetím pokračováním kroniky obce Slavětína. První kronika byla psána od roku 1853 do r. 1928 a je uložena v okresním archivu v Lounech. Prvním kronikářem byl Josef Arnošt z ap. 37. Druhá kronika zachycuje období 1929 – 1982. Na této se podíleli 3 kronikáři a to: do roku 1939 Jaroslav Grüner, holič, Slavětín 158. Za II. světové války byla kronika uložena v zemském archivu v Praze. V roce 1945 se ujal funkce kronikáře Oldřich Blažek, dílenský ČSD Louny, Slavětín 113 vedl kroniku do roku 1964. Od roku 1965 do roku 1974 nebyla kronika vedena vůbec, V roce 1975 byl vedením kroniky pověřen Mojmír Holub, učitel, Slavětín 190.

Výčet nejdůležitějších akcí zachycených ve II. díle kroniky, které po II. světové válce byly uskutečněny při zvelebení obce nebo měly rozhodující význam pro život obyvatel Slavětína:

            Tato kronika je třetím pokračováním kroniky obce Slavětína. První kronika byla psána od roku 1853 do r. 1928 a je uložena v okresním archivu v Lounech. Prvním kronikářem byl Josef Arnošt z ap. 37. Druhá kronika zachycuje období 1929 – 1982. Na této se podíleli 3 kronikáři a to: do roku 1939 Jaroslav Grüner, holič, Slavětín 158. Za II. světové války byla kronika uložena v zemském archivu v Praze. V roce 1945 se ujal funkce kronikáře Oldřich Blažek, dílenský ČSD Louny, Slavětín 113 vedl kroniku do roku 1964. Od roku 1965 do roku 1974 nebyla kronika vedena vůbec, V roce 1975 byl vedením kroniky pověřen Mojmír Holub, učitel, Slavětín 190.

Výčet nejdůležitějších akcí zachycených ve II. díle kroniky, které po II. světové válce byly uskutečněny při zvelebení obce nebo měly rozhodující význam pro život obyvatel Slavětína:

1946                – vybudování škvárového chodníku k zastávce ČSD

                        – oprava školy

                        – zřízení mléčnice

1948                – zřízení prádelny v obecní domě č. 46, vybavení elektrickou pračkou,

                          odstředivkou, bazénem, 2 mandly

                        – odhalení pamětní desky s. Rejnoci

                        – obnovení veřejného osvětlení

1949                – zcelování půdy

                        – oprava rybníka „Na Louži“

                        – zrušení soukromých obchodů a zavedení prodejen „Jednota“ (smíš. zboží

                           a maso)

1950                – zřízení místní rozhlasu

                        – založení Jednotného zemědělského družstva (JZD II. typu)

                        – provedení HTÚP (hospodářsko- technické úpravy půdy)

                        – vytvoření státního statku z čp. 1

1952                – přestavby sokolovny- rekonstrukce střechy

                        – založení JZD III. typu

1953                – likvidace JZD a jeho sloučení státním statkem

                        – zřízení zdravotnického střediska

                        – nová podlaha v sokolovně

1955                – otevření  muzea K. Biebla

                        – oprava budovy radnice

                        – vybudování betonových chodníků v obci

1956                – první revizor na MNV

1960                – opravy školy

1964                – zbudování požární nádrže

                        – oprava zdravotnického střediska

                        – generální oprava elektrické sítě

                        – zavedení nového rozhlasu v obci

1965 – 74        -zřízení mateřské školy s kuchyní a šk. jídelnou

                        – postavení nové samoobsluhy Jednoty

1975                – asfaltování ulic a zřizování dalších chodíků

1976                – výstavba kanalizace v Lesní ulici a v Ořechách

                        – oplocení dětského hřiště v Kystře

                        – rekonstrukce stropu sálu MNV

1977 – 78        – výstavba 4. 5. 7. 6. etapy kanalizace, chodník k zastávce ČSD

                        – úprava areálu koupaliště

1979                – výstavba kanalizace 9. a 11. etapa, žlabový svod, chodníky

1980                – výstavba kanalizace- 12. etapa, oprava vozovek v obci

                        -otevření nově rekonstruovaného „Domu Konstantina Biebla“

                        – zrušení školy

1981                -kanalizace- 13. a 14. etapa

                        – vyasfaltování dalších ulic

1982                – vybudování 15. etapy kanalizace

                        – asfaltování dalších ulic

Rok 1983

            MNV ve Slavětíně vycházel ve své práci v tomto roce ze zpracovaného volebního programu Národní fronty na volební období 1981 – 1985. Také tento rok byl bohatý na významné politické události a to 35. výročí Vítězného února, 38. výročí osvobození naší vlasti, 30. výročí založení Sboru pro občanské záležitosti při MNV (SPOZ.) a 66. výročí VŘSR.

            Na úseku ideově výchovné práce byl vypracován JPKVČ (Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval celkem 33 akcí. Tyto se týkaly akcí při příležitosti státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav a  branné výchovy. Tento plán byl vcelku splněn. Na těchto akcích se mimo VO KSČ a MNV podílely tyto složky NF: OB, SPO, Svazarm, LMS, T. J. Sokol, ČSCH, SSM a DV Jednoty. Provedení kulturních vložek při slavnostních schůzích zajišťovala místní skupina pionýrů a jisker pod vedením s. Koubové. Při MNV pracoval na tomto úseku i SPOZ. V tomto roce bylo přivítáno 5 nových občánků. Členky SPOZu navštívily v r. 1983 26 občanů při jejich životních výročích a předaly kondolenční listiny pozůstalým.

            Při MNV pracuje aktiv pro JS BVO (Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva). Úkolem této komise je zajištění plnění úkolů ZO Svazarmu. V roce 1983 bylo provedeno 3x školení civilní obrany.

            V další části volebního programu byla činnost MNV zaměřena na důsledné uplatňování vedoucí úlohy strany, na spolupráci se složkami NF s cílem zapojit občany do veřejně prospěšné práce a k plnění závazků na úseku investiční a neinvestiční výstavby. V tomto roce proběhlo společné jednání se zástupci složek NF ve společné řadě MNV 7. dubna. Po celý rok byla dobré spolupráce mezi MNV a Semenářským státním statkem ve slavětíně, hlavně při výpomoci mechanizací.

            Na úseku činnosti sociálně ekonomické MNV sledoval zvyšování životní úrovně, poskytování služeb a zajišťování péče o občany na zasloužilém odpočinku. na úseku služeb MNV vycházel z místních podmínek, zájmu a potřeb obyvatel, a proto zajišťoval služby v místní prádelně a mandlovně prádla prostřednictvím OPS praní prádla a očištění šatstva, rozvoz topného plynu, služby kadeřnické a sběr druhových surovin. Od měsíce listopadu 1983 je zajišťován centrální odvoz popele Kuka vozem MNV Peruc. Tento odvoz je zajišťován v zimě 1x týdně – vždy úterý, v létě 1x za 14 dní. MNV Slavětín obstaral dostatečné množství  nových popelnic (á 195,-Kčs), které si občané mohli zakoupit. Zatím těchto služeb využívá  jen 55 domácností.

            Na úseku zdravotním je prováděna evidence starých osob sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím státního statku je zajišťováno stravování 4 důchodců – z toho 2 mají hrazeny obědy v plné výši. Za letošní rok bylo vyplaveno sociálně potřebným občanům formou nákupu uhlí, zboží a peněžní výpomocí celkem 24.360,- Kčs. U 2 občanů byla zajišťována pečovatelská služba, na rekreaci bylo 6 důchodců. Pro důchodce byly též uspořádány 2 zájezdy. Do domova důchodců odešly s. Fartuková  a s. Blažková.

            Na úseku investiční a neinvestiční výstavby byl na letošní rok uzavřen celo-obecní závazek, který vychází z pracovní aktivity a iniciativy složek NF a občanů při zlepšování životního prostředí. Na úseku investiční výstavby měla být s finančními náklady 170.000,- Kčs vytvořená hodnota díla 251.000,- Kčs. Jednalo se o výstavbu žlabového svodu, usazovacího objektu a komunikace kolem rybníka. Přes potíže ZSS Žatec byly všechny tyto práce včas ukončeny.

             Na úseku neinvestiční výstavby byla provedena oprava střechy DP a to holičství, mandlovny a prádelny. Dále byla prováděna údržba veřejných prostranství parků a zeleně, byla provedena výsadba nové zeleně a to vysázením 40 růží ve Slavětíně a na Kystře, dále pak 30 stromků a 140 keřů v areálu sedimentačního rybníka. Na Kystře byl prováděn úklid veřejného prostranství, kosení hřiště, úpravy parčíků a prostoru kolem chatové zástavby, prostranství dvora OV ( občanského výboru) a okolo autobusové čekárny. čekárna byla nastříkána břízolitem a v menším rozsahu byla provedena oprava protipovodňové hráze. provedením okresní správy silnic Louny byla prováděna oprava ochranné hráze u silnice. V obci byl proveden nový rozvod rozhlasu včetně dosažení nové ústředny. Na úseku neinvestiční výstavby byla s FN 32.000,- Kč vytvořena HD 38.000,- Kč. Celkově na úseku investiční a neinvestiční výstavby byla s FN 170.000,. Kč vytvořena HD 251.000,- Kč, čímž byl celoobecní závazek překročen o 18.000,- Kč.

            V letošním roce měl MNV za úkol zajistit sklizeň sena z nezemědělských ploch ve výši 50q. Tento úkol byl splněn pouze na 50% –  bylo odevzdáno jen 25q sena. Na tomto úkolu se podíleli pouze 3 občané a to s. Pečený (6,5q), s. Jos. Zahrádka (14,3q) a na Kystře s. Ant. Rybář (3,8q).

 • Schůzová činnost

Počet plenárních zasedání: 6  Účast občanů: 114      Poslanců MNV: 89     Poslanců ONV: 1

Počet diskutujících: 14           Připomínky k MNV:  3          Připomínky ONV: 1

Počet rad MNV:  24   Účast přizvaných: 12             Poslanců MNV: 142   Poslanců ONV: 1

Počet diskutujících: 43           Připomínky k MNV: 6           Připomínky ONV: 1

Počet schůzí OV Kystra: 3    Účast občanů: 16        Poslanců MNV: 2       Počet diskutujících: 6

Připomínky k MNV: 4           Připomínky k ONV: 1

Besedy MNV s mládeží: 2     Účast mladých: 23     Poslanců MNV: 2

Počet diskutujících: 5             Připomínky k MNV: 2

 • Zasedání komisí MNV
Název: Počet členů: poslanců Počet členů: neposlanců Počet zasedání Účast členů: poslanců Účast členů: neposlanců Celkem Počet diskutujících
Ochrana veř. pořádku 4 1 12 38 11 49 26
MH a výstavby 6 1 12 59 10 69 31
Sociální a zdravotní 5 12 45 45 21
Finanční a zemědělská 3 2 12 28 20 48 14
Školská a kulturní 3 2 12 33 17 50 13
 • Neinvestiční akce „Z“
Název: Měr. jedn. Náklady v Kčs Hodnota díla Odpracované hodiny: placené Odpracované hodiny: neplacené Odpracované hodiny: celkem Mládež
Oprava střechy DP holičství a prádelny 2 18.000,- 18.000,- 698 698
Úprava parků a zeleně Slavětín a Kystra 7 10.000,- 13.000,- 274 300 574 150
Úprava veřej. prostranství Slavětín a Kystra 2 4.000,- 7.000,- 300 400 700 140
 • Investiční akce „Z“
Název: Měr. jedn. Náklady v Kčs Hodnota díla Odpracované hodiny: placené Odpracované hodiny: neplacené Odpracované hodiny: celkem Mládež
Objekty na kanalizaci: žlabový svod, usaz. objekt, komunikace 3 170.000,- 251.000,- 2.082 964 3.046 140
 • Neinvestiční a investiční část akce „Z“ celekm:
Název: Měr. jedn. Náklady v Kčs Hodnota díla Odpracované hodiny: placené Odpracované hodiny: neplacené Odpracované hodiny: celkem Mládež
Neinvestiční část 11 32.000,- 38.000,- 1.272 700 1.972 290
Investiční část 3 170.000,- 251.000,- 2.082 964 3.046 140
Celkem 14 202.000,- 289.000,- 3.354 1664 5.018 430
 • Pomoc zemědělství

Při  jarních pracích odpracovali občané 100 hodin, při žňových pracích 300 hodin a při pracích podzimních 100 hodin –  tedy celkem 500 hodin.

na úseku investiční a neinvestiční výstavby byl uzavřen celoobecní úvazek, který byl splněn k 66. výročí VŘSR. Pokračovalo se ve výsadbě zeleně. Bylo vysázeno 40 růží, 30 stromků a 140 keřů.

 • Péče o zeleň a výsaz stromků
Organizace Ošetření stávající zeleně Výsadba nové zeleně
  Stromy Keře a růže Plochy m2 Stromy Keře a růže Plochy m2
Občanské výbory 12 30 150 20
Organizace NF 130 332 1.010 30 160
Celkem: 142 362 1.160 30 180
 • Účast poslanců MNV na plenárních zasedáních

MNV konal v r. 1983 celkem 6 plen. zasedání, kde byla takováto účast poslanců MNV:

Babická Ilona             P5x      N1x     83%

Bažantová Marie        P5x      N1x     83%

Botha Adolf               P0x      N5x     0%

Ditrich Václav            P4x      N2x     66%

Hájková Jarmila          P5x      N1x     83%

Jarošová Hana                        P5x      N1x     83%

Kmošek Antonín        P3x      N3x     50%

Kouba Jiří                   P6x      N0x     100%

Kozáková Jana           P2x      N4x     33%

Kraus Miroslav           P3x      N3x     50%

ing. Krejza Jiří            P3x      N3x     50%

Kubáč Josef                P3x      N3x     50%

Kučerová Helena        P3x      N3x     50%

Leník Jaroslav            P4x      N2x     66%

Oulický Milan            P3x      N3x     50%

Roháč Václav             P5x      N1x     83%

Rouša Jaroslav            P4x      N2x     66%

Spurný Josef               P4x      N2x     66%

Suchomel Miroslav     P2x      N4x     33%

Suchý Pavel                P4x      N2x     66%

Verner Jaroslav           P4x      N2x     66%

Zahrádka Josef           P4x      N2x     66%

Zahrádková Věra       P4x      N2x     66%

 • Rada MNV měla za rok 1983 24 schůzí s touto účastí:

Babická Ilona             P18x    N6x     74%

Jarošová Hana                        P23x    N1x     96%

Kouba Jiří                   P22x    N2x     91%

Kubáč Josef                P14x    N10x   58%

Roháč Václav             P23x    N1x     96%

Verner Jaroslav           P21x    N3x     87%

Zahrádka Josef           P22x    N2x     91%

 • Komise MNV

Komise sociální a zdravotní: Předseda komise s. Kouba Jiří, tajemník komise s. Spurný Josef a členové komise s. Bažantová Marie, s. Leník Jaroslav a s. Zahrádková Věra. Tato komise konala během roku 12 schůzí. Komise pracovala samostatně, scházela se pravidelně a její průměrná účast na schůzích byla 73%. její práci hodnotí MNV kladně. Velkou péči věnovala komise sociálně potřebným a přestárlým důchodcům.

Komise školská a kulturní: Předseda s. Roháč Václav (ml.), tajemnice s. Kozáková Jana, členové komise s. Hájková Jarmila. Komise měla 12 jednání. Jako aktivistky této komise pracují s. Orlická Věra a s. Spurná Jaroslava. Průměrná účast v této komisi  je 94%, což je nejvíce v celém orgánu MNV. Komise se podílela se složkami NF a OB na vypracování a plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti , na provozu mateřské školy a na vyřizování žádostí do mateřské školy i na kulturním dění v obci.

Komise finanční a zemědělská: Předseda komise s. Jarošová Hana, tajemnice s. Kučerová Helena a člen komise s. Rouša Jaroslav. Také tato komise měla 12 schůzí a průměrnou účast 89%. Jako aktivisté  v této komisi pracují s. Koudela Vlastimil a Zázvorka Antonín. Činnost komise byla zaměřena na hospodařená MNV, kontrolu plnění a čerpání rozpočtu, rozpis daní a poplatků a kontrolu jejich plnění. Dále se komise zabývala ochranou využitím půdního fondu, hlášení změn nemovitostí a to dědictví a kupní smlouvy. V neposlední řadě zajišťovala výkup sena z nezemědělských ploch. Komise zajišťovala také soupis hospodářského zvířectva.

Komise MH a výstavby: Předseda komise s. Kubáč Josef, tajemník s. ing. Krejza Josef, členové komise: s. Ditrich Václav, s. Kmošek Antonín, s. Orlický Milan a s. Kraus Miroslav. Komise se scházela pravidelně a měla 12 schůzí s průměrnou účastí 83%. Jako aktivista v této komisi pracuje s. Jakeš Václav. Komise se ve své činnosti zabývala výstavbou kanalizace – etapy č. 15, t. j. provedením protlaku pod tratí, vyčištěním sedimentačního rybníka a dále pak akcí výstavby objektů – žlabový svod, komunikace kolem rybníka a vybudování usazovací nádrže. Komise též zajišťovala stavební dozor, zajišťování projektové dokumentace, vydávala stavební povolení. Zabývala se též bytovou údržbou a poskytováním služeb a obchodu v naší obci.

Komise OVP: Předseda komise s. Verner Jaroslav, tajemník komise s. Suchomel Miroslav, členové komise s. Suchý Pavel a s. Botha Adolf. Komise měla 12 schůzí a průměrná účast byla 77%. Jako aktivista komise pracuje s. Kubáč Václav. Komise se zabývala otázkou soužití občanů a porušováním zákona č. 60, dodržováním vyhlášky o čistotě a pořádku v obci, stanoven o činností SPO, spoluprací s VB a PS VB v místě, otázkou bezpečnosti silničního provozu a oprav komunikací a zjišťováním ochrany socialistického majetku. Vyřizovala také stížnosti občanů. K jednotlivým bodům uvádím konkrétní údaje: Čistota v obci – je vcelku dodržována, řeší se jen drobné přestupky např. volné pobíhání psů, skládky stavebního materiálu, znečišťování prostranství v obvodu obce v Hnělišťatech nebo na veřejné skládce,kde dochází k svévolnému sklápění odpadu do orné půdy. Činnost požární ochrany: Vybavení sboru požární technikou zaručuje akceschopnost sboru. Auto SPO je po technické prohlídce. V otázce soužití občanů bylo v r. 1983 řešeno 5 přestupků, z toho 4 s finančním postihem a u 1 bylo zastaveno řízení. Dále komise  projednávala 4 případy záškoláctví u dětí z cikánských rodin. I přes přijatá opatření nedaří se záškoláctví u těchto dětí odstranit a v 1 případě bylo řízení obnoveno. Individuálně řešila komise ještě další přestupky např. vyvážení odpadu Drůbežárny Slavětín na veřejnou skládku Kystře, mytí vozidel u zdrojů pitné vody apod. 

 • Oprava místních komunikací ve Slavětíně

byla provedena Okresní správnou silnic Louny v měsíci říjen 1983. Komunikace byly poškozeny při pokládání kanalizace v obci. Celková plocha, která byla opravena kolem MNV činí 4.676m2. Tato oprava si vyžádala nákladu 280.557,- Kč.

 • Stavby a adaptace 1983
  1. Pöschl Horst – Slavětín čp. 15 – prodloužení stavebního povolení z r. 1981
  2. Pata Věroslav – Slavětín čp. 70 –  prodloužení stavebního povolení do 30.6.1983
  3. Kraus Miroslav – Slavětín čp. 10 – zabudování teplovodního topení
  4. Rus Václav – Slavětín čp. 54 – prodloužená stavebního povolení do 31.12.1983
  5. Hamouz Josef – Slavětín čp. 191 – zavedení etážového topení
  6. Tlustá Jaroslava – Slavětín čp. 152 – přístavba sociálního zařízení
  7. Novák Zbyněk – Slavětín čp. 57 – výměna oken, rozšíření 1místnosti, přístavba koupelny, spíže a WC
  8. SSS Slavětín – stavba hospodářských budov (chlévků na parcele č. 146 KÚ Slavětín)
  9. Hamouz Josef – Slavětín čp. 191 – stavba nového komínu ústř. topení
  10. Novák Zbyněk – Slavětín čp. 57 – napojení vodovodu na veřejnou studnu
  11. Roháč Václav a Helena – Slavětín čp. 160 – přístavba rodinného domku
  12. Jiroušková Rozálie – Slavětín čp. 126 – výměna okna
 • Poštovní úřad Slavětín-

vedoucí s. Stanislava Týcová – roznáší poštu ve Slavětíně. Poštovní doručovatelka s. Dáša Sainerová – roznáší poštu ve Veltěžích. Pošta byla v říjnu 1982 přestěhována od Matesů do budovy bývalé školy. Odvod zdejší pošty: Slavětín a Veltěže. PSČ 439  09.

 • Vojenská prezenční služba

Na jaře 1983 odešel na vojnu Pavel Brož. Vrátili se: Václav Jakeš a Vladimír Hochman.

Narození Datum:
Pöschl Radek 3.3.1983
Novák Martin 31.5.1983
Vochomůrková Ivana 30.9.1983
Roháč Jiří 28.11.1983
Roháčová Helena 1.12.1983
Úmrtí Datum úmrtí: Datum narození: Bydliště: Věk:
Koudelová Marie 21.2.1983 16.2.1903 Slavětín 161 80 let
Bartošová Jiřina 19.2.1983 14.10.1923 Slavětín 14 60 let
Koubová Marie 18.5.1983 2.3.1912 Slavětín 182 71 let
Krajtl Josef 4.6.1983 9.10.1903 Slavětín 87 80 let
Křivánková Zděnka 5.6.1983 22.5.1930 Slavětín 75 53 let
Vernerová božena 6.6.1983 6.7.1897 Slavětín 9 86 let
Pýcha František 24.6.1983 24.10.1919 Slavětín 146 64 let
Kraus Jan 4.8.1983 21.11.1909 Slavětín 23 74 let
Cihlář František 17.9.1983 1.9.1907 Slavětín 151 74 let
Sňatky Datum narození: Datum a místo svatby
Verner Jaroslav Draxlová Jana 18.11.1963 11.5.1962 MěNV Louny 2.7.1983
Richard Čamr Jindřiška Krejzová 6.5.1955 8.7.1956 Praha 10- MNV Uhříněves 8.7.1983
Jiří Kouba Marie Koutská 9.7.1961 15.11.1963 MěNV Louny 16.7.1983
Václav Mates Juliana Kláriková 21.9.1945 26.6.1954 MěNV Louny 15.10.1983
Počet obyvatel  
  K 1.1.1983 Narození: Úmrtí: Přihláš. Odhláš. K 31.12.1983
Slavětín + Kystra M Ž C M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž C
Slavětín 184 223 407 3 2 4 4 13 8 3 7 199 224 423
Kystra 21 25 46 1 3 5 24 27 51
Celkem 205 248 453 3 2 4 5 16 13 3 7 223 251 474
 • JEDNOTNÝ PLÁN KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI

Složky, které se na JPKVČ podílely: VO KSČ Slavětín, OB, SSM, TJ. Sokol, ČSCH, Svazarm, SPOZ, SPO, SČSP, DV Jednoty.

 1. Politickovýchovná činnost:
Název akce: Termín: Organizátor: Spolupracuje Finanč. zajišt.: Místo:
Slavnostní schůze k 35. výročí vítězného února Únor MNV, VOKSČ, OB SSM MNV Sál MNV
Slavnostní schůze k 38. výročí osvobození Květen MNV, VOKSČ, OB SSM MNV Sál MNV
Oslava VŘSR Listopad MNV, VOKSČ, OB SČSP, SSM MNV Sál MNV
Mezinárodní den žen Březen SPOZ, DV SSM, OB SPOZ, DV Sál MNV
Mezinárodní den dětí Červen SSM, SPO, DV SSM, DV V přírodě
Den ČSLA  beseda s vojáky Říjen Svazarm Svazarm Sál MNV
 1. Mimoškolní výchova a vzdělání:
  Termín: Organizátor: Spolupráce: Fin. zajištění: Místo:
Přednáška o chovu drobného zvířectva Březen ČSCH OB ČSCH Sál MNV
Zájezd na národní výstavu Srpen ČSCH ČSCH Mimo obec
Tématický zájezd Září DV DV Mimo obec
Beseda s občany o prevenci požárů Říjen SPO OB SPO Sál MNV
Stolní bodování králíků prosinec ČSCH ČSCH sokolovna
 1. Výchova umění a estetická výchova:
Název akce: Termín: Organizátor: Spolupráce: Fin. zajištění: Místo:
Místní výstava zvířectva září ČSCH ČSCH Dvůr sokolovny a sokolovna
Založení fotokroužku OB – práce fotokroužku Leden průběh roku OB OB OB, MNV Sál MNV
Pravidelná film. předst. Leden – prosinec OB OB Sál MNV
Vedení místní kroniky Leden – prosinec Šk. komise MNV OB Muzeum Louny MNV
Pravidelné půjč. knih v MLK Leden – prosinec Šk. komise MNV MNV Dům K. Biebla
 1. Společenský život:
Název akce: Termín: Organizátor: Spolupráce: Fin. zajištění: Místo:
Ples požárníků Únor SPO SPO sokolovna
Dětský karneval Únor Sokol Sokol sokolovna
Staročeské máje Květen SSM OB SSM sokolovna
Pouťová taneč. zábava Červenec Sokol Sokol sokolovna
Taneční zábava Září SSM OB SSM sokolovna
Posvícenská tan. zábava Listopad Sokol Sokol sokolovna
Mikulášská nadílka Prosinec SSM OB SSM sokolovna
Myslivecký ples Leden LMS LMS sokolovna
SPOZ – oslavy MDŽ Březen SPOZ MNV SPOZ Dům K. Biebla
Vánoční oslava důchodců Prosinec SPOZ MNV SPOZ Dům K. Biebla
Tématický zájezd   SPOZ MNV SPOZ Mimo obec
Zájezd pro důchodce   SPOZ MNV SPOZ Mimo obec
 1. Práce s dětmi a mládeží:
Branně orientační závod: Červen SSM SSM Slavětín
 1. Ochrana památek a přírody, zlepšování životního prostředí:
Výsadba okras. stromů a keřů a zeleně Březen –  duben MNV NF MNV Slavětín –  Kystra
 1. Tělovýchova a sport:
Název akce: Termín: Organizátor: Fin. zajištění: Spolupráce: Místo:
Zájezd na hory Leden SSM SSM Mimo obec
Zimní závody Leden Svazarm Svazarm Střelnice
Beseda s mládeží Květen SPO SPO Objekt SPO
Ukázka závodů minikár Červen Svazarm Svazarm Střelnice
Branná soutěž – víceboj Květen Svazarm Svazarm Střelnice
Fotbalový turnaj Červenec Sokol Sokol Fotb. hřiště
Sportovní hry v branných disciplínách Červenec Svazarm Svazarm Střelnice

Všechny plánované akce byly splněny kromě ukázky závodů minikár. Navíc uspořádal v měsíci dubnu Svazarm besedu s řidiči. V březnu komise sociální a zdravotní zajistila přednášku MUDr. Březiny.

 • Čerpání a plnění rozpočtu MNV a DP

Výdaje:                                              rozpočet:                                čerpání:

vodní hospodářství                            2.000,-                                    2.000,-

komunikace                                        4.000,-                                    12.835,-

mateřská škola                                    14.0000,-                                12.835,-

školní jídelna                                      40.000,-                                  33.177,-

osvětová beseda                                 14.000,-                                  11.000,-

pam. Konstantina Biebla                    28.000,-                                  16.994,-

SPOZ                                                 7.000,-                                    6.150,-

aktiv NV                                            22.000,-                                  23.825,-

VS                                                      32.000,-                                  33.068,-

klub důchodců                                   10.000,-                                  4.785,-

veřejné osvětlení                                27.000,-                                  21.446,-

bytové hospodářství                           9.000,-                                    1.031,-

veřejná zeleň                                      10.000,-                                  11.000,-

akce „Z“                                             170.000,-                                235.900,-

Příjmy:                                                rozpočet:                                čerpání:

stravné                                                           27.000,-                                  24.592,-

telefonní poplatky od občanů                        1.000,-                                    725,-

nájemné                                              14.000,-                                  15.109,-

hřbitovní poplatky                             1.000,-                                    2.580,-

daň z příjmu                                       1.000,-                                    539,-

daň zemědělská                                 16.000,-                                  16.756,-

daň domovní                                      18.000,-                                  18.406,-

správní poplatky                                2.000,-                                    1.480,-

místní poplatky ze psů                       3.000,-                                    2.440,-

Drobná provozovna MNV:

Roční příjmy:                                     34.013,- Kčs

Roční výdaje:                                     23.449,- Kč

Obvody nemocenského pojištění:      1.630,- Kčs

4% z hrubých mezd:                          938,-

Zůstatek na účtu k 31.12.1983 u STSP = 7.995,96 Kčs

 • Mateřská škola

Do konce škol. roku 1982/83 byla ředitelkou MŠ s. Margita Blažková, která dojížděla z Loun, učitelkou s. Eva Šemberová, rovněž z Loun. Od nového školního roku je ředitelkou školy s. Jaroslava Minaříková z Loun, učitelkou s. Alena Lískovcová, která zastává i funkci vedoucí jídelny.

Škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Přijímají se děti 2 – 6ti leté.

Počet dětí a jejich věk:

Na konci šk. roku 1982 – 83:             Celkem: 27     z toho chlapců: 9        dívek: 18

                                                                       Dvouletých: 7 tří až čtyřletých: 14    předškolních: 6

Na začátku šk. roku 1983 – 84:         Celkem: 23     z toho chlapců: 10      dívek: 14

                                                           Dvouletých: 4 tří až čtyřletých: 12    předškolních: 7

Mateřskou školu navštěvují děti ze zdejší obce. Pouze 3 děti z celkového počtu bydlí na Kytře v č. 43 (Rodiče pracují v drůbežárně, se kterou má MŠ uzavřenou patronátní smlouvu.)

Adaptace úpravy v MŠ: V r. 1983 byl zřízen kout na převlékání zaměstnanců. Ve šk. roce 1982/83 byla zakoupena obývací stěna „Mína“, nové linoleum do jídelny a do chodby a také do šaten dětí, nová podlahová krytina „Jekor“ do herny, věšák a stěna do kouta na převlékání. Rovněž byly zakoupeny pokojové květiny a MŠ je postupně vybavována novými hračkami a učebními pomůckami.

SRPŠ:

ke konci šk. r. 1982/83:          předseda s. Libuše Zedníková

                                               jednatel s. Věra Zahrádková

                                               pokladník s. Olga Sochorová

na začátku šk. r. 1983/84:      předseda s. Libuše Zedníková

                                               jednatel s. Věra Zahrádková

                                               pokladník s. Naďa Nejedlá

Děti předškolního věku navštívily 1. třídu ZŠ v Černčicích . Zúčastnily se také výchovného koncertu pro MŠ v Lidové škole umění v Lounech. Byl proveden výběr, přezkoušení a doporučeni dětí do LŠU.

Pro všechny děti MŠ byla připravena mikulášská nadílka. Balíčky s dobrotami byly zakoupeny z prostředků SRPŠ. Děti předškolního věku vystoupily v Domě Konstantina Biebla na vánočním posezení  s důchodci a na oslavě MDŽ s připraveným programem. Mateřské škole k MDŽ vystoupily všechny děti a svým maminkám připravily malé dárečky. K Mezinárodnímu dni dětí byl pro děti zajištěn výlet do Zoo a PKOJF v Praze. výlet byl autobusem a to pro děti i rodiče. Byla uspořádána výstavba učebních pomůcek v MŠ a den „otevřených dveří“. Rodičům byla zapůjčována odborná literatura. Např. Výchova leváků v rodině“ apod. Spolupráce s MNV byla velmi dobrá, požadavky MŠ byly řešeny ve spolupráci se školskou komisí MNV. Pedagogické a provozní porady uskutečněny podle ročního plánu. V měsíci březnu 1983 byla v MŠ provedena celková inspekce okresní školní inspektorkou s. Eliškou Charvátovou. V měsíci červnu proběhla preventivní stomatologická prohlídka dětí. Koncem šk. roku 1982/1983 byly děti fotografovány.

Rozloučení s dětmi – školáky – proběhlo za účasti zástupců SRPŠ, SPOZu, při MNV s předáním dárků s věnováním (knížky, obrázky, vysvědčení).

 • ČSSS farma Slavětín

Celý název zní: Semenářská státní statek Louny VOJ 101 Slavětín.

Vedoucí: ing. Jaromír Gloser

Zástupce vedoucího: František Gabriel – vykonávání i funkci hlavního agronoma.

Hlavní ekonom: Olga Hlavanová

Celková výměra orné půdy: 2.191 ha, louky a pastviny 43 ha.

Počet stálých pracovníků: 78

Hospodářské výsledky za rok 1983:

            Celkové náklady: 16,539.000 Kčs

            Plánované náklady: 17,469.000 Kčs

            Prvotní náklady: 22,206.000 Kčs

            Plánované výnosy: 22,420.000 Kč                            zisk 4,958.000 Kč !

Výnosy v r. 1983
Plodina: Osetá plocha: Ø výnos na 1 ha: Plodina: Osetá plocha: Ø výnos na 1 ha:
Pšenice ozimá 462,62 ha 48q Cukrovka semenačka 116 ha 15 q
Pšenice jarní Vojtěška na semeno 150 ha 0,3 q
Ječmen ozimý 162,04 ha 47,8q Cukrovka technická 130 ha 400,5 q
Ječmen jarní 436,78 ha 43,7q Kukuřice siláž 257,88 ha 282,4 q
Bob 89 ha 10,4q Směska 110 ha 250 q
      Víceleté pícniny v přepočtu na seno 364,62 ha 92 q

Náklady na ochranu rostlin 1983:

 1. Náklady na chemickou ochranu rostlin činily 684.000Kčs
 2. náklady na rozmetání hnojiv a na leteckou ochranu rostlin činily 715.000 Kč

Nové mechanizační prostředky k doplnění stavu: V roce 1983 byl zakoupen diskový secí stroj, pluhy, brány, obraceč a pohrabovač píce, samochodná řezačka SPS 35, kombinátor, 2 traktory – celkem 25 strojů v hodnotě 1,246.900,- Kčs.

Spolupráce s MNV:

Byl uzavřen a splněn závazek na pomoc mechanizací v hodnotě cca 14.000,- Kčs.

Patronáty a jejich využívání:

Statek má uzavřený patronát s n.p. Praga Louny, Pivovar Louny, MŠ Slavětín. S oběma lounskými závody se v rámci celého podniku během roku spolupracovalo.

Investiční výstavba:

V roce 1983 byla provedena  výstavba chlévků na hosp. zvířectvo ke 12 bytovým jednotkám a sociální zařízení k opravářské dílně.

Úpravy a adaptace:

Byly upraveny kanceláře – provedena údržba a zřízeno ústřední topení, výstavba nového skladu materiálu z bývalého skladu pneumatik.

Závazky ke zvýšení výroby:

 1. Rostlinná výroba:Závazek na zvýšení výroby osiva v 30 tun – splněno na 104,5%

Závazek na zvýšení výnosu sem. cukrovky o 20 tun – splněno na 167,43%

 1. Živočišná výroba:Závazek uzavřel každý krmič na svém pracovišti mimo krmičů ve volné stáji na Kystře.
 2. BSP a zlepšovatelské hnutí: Na farmě Slavětín jsou BSP v počtu 37 pracovníků. Na zlepšovatelském hnutí se podílí s. Rada Jaroslav a s. Švarcbach Karel.

Kulturní činnost:

Zaměstnanci statku se zúčastnili zájezdů na výstavbu „Země živitelka“ do Českých Budějovic a na „Lední revui“ do Prahy. K dispozici je také 8 abonentních vstupenek do Fučíkova divadla a tyto jsou využívány. Dále mají zaměstnanci k užívání 4 – 6 vstupenek na různé kulturní akce v Domě kultury a FD v Lounech.

Další zajímavosti z farmy ČSSS:

Již po 4 roky se daří VOJ 101 Slavětín plnit a překračovat výroby technické cukrovky. Kdyby mohla být hodnocena samostatně VOJ 101 Slavětín, byla by se umístila v roce 1983 jako PRVNÍ V KRAJI!

ZO KSČ: Počet členů 22 + 2 kandidáti. Každý rok je přijat 1 kandidát.

Ochranné prostředky: poskytuje statek podle směrnic. Lázeňská péče je vykryta podle požadavků zaměstnanců. Je zajištěna také rekreace tuzemská i zahraniční do Maďarska pod stany s plným vybavením (společně s n. p. Tesla Lenešice) V r. 1983 bylo v rámci statku v MLR 70 zaměstnanců.

Stravování zaměstnanců prostřednictvím závodní kuchyně v Černicích, kterou spravuje VOJ Slavětín. V době špičkových prací se stravují zaměstnanci. Je zajišťován rozvoz stravy až na pole, je zajišťováno i druhé jídlo v prodloužených směnách.

 • POČASÍ –  srážky v jednotlivých měsících
LEDEN 33,7mm KVĚTEN 83,5mm ZÁŘÍ 36,2mm
ÚNOR 39,8mm ČERVEN 42,3mm ŘÍJEN 9,2mm
BŘEZEN 17,3mm ČERVENEC 40,9mm LISTOPAD 13,9mm
DUBEN 58,8 SRPEN 149,0mm PROSINEC 8,7mm

Zima byla velmi mírná až do konce ledna. V únoru byl pouze 2x mráz kolem -20°C.l Příznivé počasí pro přezimováni ozimů. Jarní noci byly bez ranních mrazíků. Léto bylo velmi teplé často byla tropická vedra kolem 30°C. Kromě srpna málo dešťových srážek. Od srpna do konce roku prakticky nepršelo. Suchý podzim ovlivnil přípravu půdy pro setí ozimů. Při orbě vznikaly veliké hroudy, obilí se selo do hrudnaté půdy, takže špatně vzešlo. Na první svátek vánoční, t. j. 25. prosince, vystoupil teplota až na +12°C, což byly podle meteologů nejteplejší vánoce od roku 1775!

Svaz požární ochrany (SPO)

patří již několik lez mezi nejaktivnější složky NF. V současné době má tyto členy:

Poř.č. Jméno: Rok narození: Člen od: Poř.č. Jméno: Rok narození: Člen od:
1. Altman Josef 1935 1960 24. Oulický Bohumil 1919 1940
2. Altman Josef (ml.) 1958 1981 25. Orlický Milan 1948 1971
3. Babický Miroslav 1935 1971 26. Pém Jaroslav 1912 1931
4. Botha Adolf 1934 1958 27. Perský Josef 1960 1978
5. Buhaj Stanislav 1938 1978 28. Pražák Jaroslav 1953 1983
6. Frič Jan 1961 1978 29. Pöschl Jan 1957 1979
7. Frič Petr 1965 1982 30. Razím Miloslav 1922 1953
8. Hájek Josef 1916 1947 31. Robek Václav 1915 1942
9. Hájek Pavel 1946 1965 32. Roháč Jiří 1957 1976
10. Hochman Vladimír 1962 1978 33. Roháč Václav 1956 1978
11. Holub Mojmír 1961 1978 34. Rybář Bedřich 1904 1935
12. Jakeš Václav 1936 1963 35. Rybář Josef 1927 1945
13. Jordán František 1915 1953 36. Ryvola Josef 1907 1927
14. Kouba Jiří 1934 1977 37. Suchomel Jan 1911 1948
15. Kouba Václav 1952 1971 38. Suchomel Jan 1955 1971
16. Koutský Václav 1957 1976 39. Suchomel Miroslav 1945 1965
17. Kozák Jaroslav 1950 1969 40. Suchý Pavel 1958 1976
18. Kubáč Václav 1955 1976 41. Suchý Zdeněk 1933 1958
19. Kučera Stanislav 1949 1971 42. Svědík Antonín 1945 1983
20. Lískovec Jan 1934 1971 43. Vítoch Josef 1907 1952
21. Makovic Vlastimil 1936 1960 44. Zahrádka Václav 1954 1972
22. Mansfeld Václav 1923 1944 45. Zázvorka Zdeněk 1955 1972
23. Mazoch Miloš 1965 1983 46. Zedník Gustav 1905 1953

Činnost SPO:

13.1. Výborová schůze – příprava besedy s mládeží a navázání spolupráce s Po SSM.

11.2. členská schůze – zpráva o činnosti kontrola plnění soc. závazku a příprava preventivní prohlídky. Příprava plesu. Schválení plánu práce na další čtvrtletí.

19.2. Požárnický ples

3.3. Výborová schůze – zhodnocení plesu, příprava preventivních prohlídek a besedy s mládeží.

23.3. Beseda s mládeží a promítaní filmů s požárnickou tématikou.

26.3. Provedení preventivních prohlídek.

7.4. Výborová schůze – schválení podpory 100,- Kčs pro ČSŽ na oslavy MDŽ a 100,- Kčs na podporu mírového shromáždění v Praze.

13.4. Akce „Den otevřených dveří“ – děti si prohlédly požární techniku. ta jim pak byla předvedena v praxi. Na závěr byla pro děti zorganizována malá soutěž.

16.4. Brigáda na údržbu vodní nádrže.

13.5. Výborová  schůze – projednání opravy auta a zajištění oslava MDD na 4. června.

3.6. Členská schůze – informace instruktora OV SPO s. Kačírka, přijetí nového člena s. Pražáka. Přítomno bylo 30 členů, kteří odeslali rezoluci za podporu mírových sil jednání „Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce“, které se konalo v Praze.

4.6. Oslavy mezinárodního dne dětí

8.7. Výborová schůze – zhodnocení oslav, umístění soutěžního družstva v Černochově (4.místo). Projednání akceschopnosti jednotky na živě.

16.7. Účast na námětovém cvičení ve Strádonicích. V srpnu pro velké zatížení členů výboru při žních schůze nebyla, ale byla věnována péče údržbě techniky. z Panenského Týnce bylo přivezeno speciální požární vozidlo Tatra 805. Ještě v srpnu bylo dáno do dobrého technického stavu, vyzbrojeno a zařazeno na výjezd.

1.9. Výborová schůze – příprava brigády na úklid okolí vodí nádrže a požárních zbrojnic ve Slavětíně a na Kystře. Příprava členské schůze na říjen. V září proběhl sběr železa – sebráno 10q a do pokladny SPO uloženo 500,- Kčs.

14.10. Členská schůze – zpráva o činnosti přijetí nových členů Macocha s Svědíka. Dodatečné schválení dotace na MDD 301,- Kčs. Navržen termín plesu na rok 1984 a zajištění besedy s občany.

V roce 1983 byl 2x vyhlášen poplach s výjezdem. Prvně v červenci ve 4 hodiny ráno. Požární družstvo se dostavilo na seřadiště do Loun, ale pro nedostatek benzínu ve vozidle nemohlo dále ve cvičení pokračovat. Druhý poplach byl vyhlášen 13.10 odpoledne, kde družstvo splnilo beze zbytku požadavky.

Výjezdy: V roce 1983 vyjížděli členové SPO ke 4 zásahům: 3x to byl požár u lesa na Bitinách, 1x požár u lesa u Dýbeře. dále jeli ke 4 technickým výjezdům.

 • T. J. Sokol Slavětín, oddíl kopané – činnost v roce 1983

Přátelská utkání před podzimním kolem:

28.4. Utkání českého poháru: Slavětín – Pátek 0:1

10.7. Pouťový turnaj. Účast: Sokol Pátek, Sokol Koštice, Sklo-Taz Teplice, Slavětín. Výsledky: Pátek – Koštice 1:0, Slavětín – Sklo-Taz Teplice 0:1, Slavětín – Koštice 3:0 Sklo-Taz Teplice – Koštice 2:0, Sklo-Taz Teplice – Pátek 3:0 kontumačně, Pátek, Slavětín 2:0. Pořadí: 1. Teplice, 2. pátek, 3. Slavětín, 4. Koštice. Při utkání Sklo-Taz Teplice – Pátek došlo k inzultaci rozhodčího divákem z Pátku na hrací ploše. Utkání bylo přerušeno a Pátek prohrál 3:0,

6.8. přátelské utkání slavětín – Lenešice 6:9

13.8. Slavětín – Lenešice 1:2

Přátelská utkání před jarním kolem:

5.3. Dobroměřice – Slavětín 3:1

12.3. Slavětín – Dobroměřice 0:1, zeměchy – Slavětín 6:0

2.4. Čeradice – Slavětín 2:2

10.4. Slavětín – Podbořany B 3:2

17.4. Slavětín – Koštice 1:1

Mistrovské utkání jarního kola: 24.4. Líšťany – Slavětín 0:1 30.4. Slavětín – Lenešice 1:1 7.5. Koštice – Slavětín 1:1 14.5. Slavětín – Cítoliby B 9:0 22.5. Libčeves – Slavětín 4:1 28.5. Lišany – Slavětín 1:2 5.6. Slavětín – Černochov 7:1 Mistrovské utkání podzimního kola: 20.8. Slavětín – Koštice 4:4 27.8. Kozly – Slavětín 3:5 3.9. Slavětín – Líšťany 2:5 10.9. Zeměchy – Slavětín 1:1 25.9. Slavětín – Libčeves 3.1 2.10. Černochov – Slavětín 3:3 8.10. Slavětín – Ročov 3:1 15.10. Pan. Týnec – Slavětín 2:2 29.10 Slavětín – Hříškov 2:1 5.11. Chodov – Slavětín

 Sestava A družstva v roce 1983:

Perský, Týc, Elicar, Holub, Altman, racek L. Hrazdíra, Kopecký, Botha, Náhlovský, Babický, Racek M., Nováček S., Zikmund, Jakeš, Kouba V., Nováček J., Fric, Roháč J., Zeman, Roháč V., Zedník, Musil.

Během roku 1983 odpracovali členové oddílu mnoho brigádnických hodin na úpravě hřiště a kabin, kde pokládali dlažbu na podlahu. Oddíl uspořádal 2 taneční zábavy. Členové fotbalového oddílu se zúčastnili též na žňových pracích.

Rok 1984

Rok 1984 byl bohatý na významné politické události a to 36. výročí Vítězného února,           39. výročí osvobození naší vlasti, 40. výročí SNP a 67. výročí VŘSR.

            Na úseku ideově výchovné práce vypracoval MNV prostřednictvím OB a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF v obci Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 31 akcí. Tyto se týkaly státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy. Na těchto akcích se podílely i tyto složky NF: MNV pracoval dobře i SPOZ. V roce 1984 bylo provedeno individuální přivítání 4 nových občánků. Členky SPOZu navštívily 16 občanů u příležitosti životních výročí a byly předávány i kondolenční listy pozůstalým.

Také komise pro JSBVO v tomto roce plnila své úkoly a to: zajišťování branné výchovy v působnosti NV, školení obyvatel v civilní obraně a zajišťování plněné úkolů ZO Svazarmu. Bylo provedeno 3x školení CO a na vánoce byly zaslány knihy občanům ve vojenské prezentační službě. Komise JSBVO prostřednictvím ZO Svazarmu zajistila střelecké závody při výroční Vítězného února a 39. výročí osvobození. V měsíci říjnu byl uspořádán Dukelský závod branné zdatnosti – DZBZ. Komise ve spolupráci se složkami s to ZO Svazarmu, DV Jednoty a SSM zajistila „Týden branné aktivity“ ke dni ČSLA, který začal táborákem. Dále byly uskutečněny akce: den otevřených dveří s ukázkou svazarmovské techniky, která měla občany seznámit s činností jednotlivých klubů ZO Svazarmu. V průběhu výstavy byl promítnut diaprogram požárnické techniky a byl proveden cvičný výjezd k lokalizaci požáru. V další části volebního programu na úseku politicko-organizátorské práce byla činnost MNV zaměřena na spolupráci se složkami NF s cílem zapojit naše občany do veřejně prospěšné práce plnění úkolů vyplývajících z celoobecního závazku na r. 1984. Na společných jednáních se zástupci složek NF bylo projednáno vypracování JPKVČ a uzavření a plnění závazků na úseku investiční a neinvestiční výstavby. V tomto roce proběhla společná jednání se zástupci složek v radě MNV celkem 4x a to 5. dubna , 9. dubna, 13. října a 15. listopadu. Účast zástupců jednotlivých složek: ČSŽ 2x, Svazarm 3x, SPO 3x, T. J. Sokol 1x, SČSP 2x, ČSZ 4x a ČSCH 4x. Po celý rok byla dobrá spolupráce mezi MNV a SSS ve Slavětíně při výpomoci mechanizací.

Na úseku činnosti sociálně ekonomické bylo sledováno zvyšování životní úrovně, poskytování služeb obyvatelstvu a zajišťování péče o občany na zasloužilém odpočinku.

na úseku služeb zajišťoval MNV služby v místní prádelně a mandlovně prádla. Prostřednictvím OPS praní prádla a čištění šatstva. Prostřednictvím Hygie Chomutov 1x týdně (ve čtvrtek)služby kadeřnické a 1x za 14 dní odvoz popele.

Komise sociálně zdravotní prováděla evidenci přestárlých osob a ostatních sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím SSS ve Slavětíně bylo zajišťováno stravování                   4 důchodců, z toho 3 důchodci měli hrazeny obědy v plné výši. Za rok bylo  vyplaceno z doplňkové péče sociálně potřebným občanům formou nákupu uhlí, zboží a peněžní formou celkem 21.000,- Kčs. U jednoho občana byla zajišťována pečovatelská služba. Na rekreaci bylo 7 důchodců. Byly uspořádány 2 zájezdy pro důchodce a to v červnu do Sychrova a Jičína a v září do Jindřichova Hradce, Červené Lhoty a Tábora.

Na úseku investiční a neinvestiční výstavby byla s finančními náklady 78.000,- Kčs vytvořena hodnota díla 112.000,- Kčs. Jednalo se o výstavbu opěrné stěny,opravu hráze a výstavbu vypouštěcího objektu – vše k akci kanalizace. Přes značné potíže se podařilo prostřednictvím ZSS Žatec zajistit i výstavbu vypouštěcího objektu. Na úseku neinvestiční výstavby se v         r. 1984 s finančními náklady 9.000,- Kčs měla vytvořit hodnota díla 13.500,- Kčs. Tento úkol byl splněn. Byla provedena úprava veřejného prostranství, parků a zeleně, výsadba zeleně a neinvestiční akce OV Kystra. V tomto roce bylo nově vysázeno 25 ks růží, 15 ks jedlých jeřábů, 8 stříbrných smrků a 150 keřů.

Sklizeň sena a nezemědělských ploch: Na tomto úseku MNV za úkol zajistit sklizeň 50 q sena. Úkol byl překročen o 9 q. Na jeho splnění se podíleli: Josef Zahrádka – 29 q, Stanislav kolář – 8 q, František Kouba – 6,5 q, Jaroslav Verner a Václav Bažant po 3 q.

V červnu 1984 uplynul třetí rok nového volebního období. I tento rok se vyznačoval převážně dobrou politickou a pracovní aktivitou většinou poslanců a občanů ve spolupráci se složkami NF při zajišťování úkolů volebního programu NF v obci. Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno při zlepšování životního prostředí. I přes dosažené dobré výsledky je třeba se zaměřit na jednání jednotlivých komisí, aby bylo dosaženo průměrné účasti alespoň 80%. MNV se musí ještě s větší trpělivostí a důsledností zaměřit na rozvoj pracovní iniciativy při plnění volebního programu. To se týká hlavně investiční části akce „Z“. MNV musí i nadále jít cestou zkvalitňování řídící, organizátorské práce a zvyšování zájmů poslanců o činnost v práci MNV.

Hodnocení celkové činnosti orgánu NV a jeho poslanců za 3. rok volebního období. MNV konal v tomto roce celkem 6 plenárních zasedání, kde byla účast poslanců tato:

Jméno poslance: P N % Jméno poslance: P N %
Babická Ilona 3 3 50 Kučerová Helena 4 2 66
Bažantová Marie 5 1 83 Leník Jaroslav 5 1 83
Botha Adolf 4 2 66 Orlický Milan 2 4 33
Ditrich Václav 5 1 83 Roháč Václav 6 0 100
Hájková Jarmila 3 3 50 Rouša Jaroslav 4 2 66
Jarošová Hana 5 1 83 Spurný Josef 5 1 83
Kmošek Antonín 3 3 50 Suchomel Miroslav 3 3 50
Kouba Jiří 3 3 50 Suchý Pavel 6 0 100
Kozáková Jana 3 3 50 Verner Jaroslav 6 0 100
Kraus Miroslav 4 2 66 Zahrádka Josef 5 1 83
Ing. Krejza Jiří 3 3 50 Zahrádková Věra 2 4 33
Kubáč Josef 5 1 83        

Z toho přehledu je patrno, že účast poslanců na plenárních zasedacích nebyla dobrá, i když došlo je zlepšení oproti roku 1893, protože průměrná účast je 67%. Plenární zasedání se konala pravidelně dle zpracovaných plánů pro jednotlivá pololetí a počet zasedání odpovídá zákonu o NV. MNV prostřednictvím jednotlivých členů tady zajišťovat obsahovou náplň jednotlivých zasedání, v nichž zprávy byly včas a dobře připraveny.

Velkým problémem zůstává malá účast občanů na plenárních zasedáních MNV. Je obtížné dostat na tato zasedání střední – výkonnou generaci. občanů, kteří by mohli v práci NV nejvíce pomoci a přitom projevují o tuto práci nejmenší zájem. Zde musí MNV hledat prostřednictvím poslanců cesty ke zlepšení kontaktu s těmito občany.

Rada MNV konala za 3. rok volebního období celkem 24 schůzí. Zde byla účast jednotlivých členů rady takováto:

Jméno poslance: P N % Jméno poslanců: P N %
Babická Ilona 17 7 71 Roháč Václav 20 4 84
Jarošová Hana 22 2 91 Verner Jaroslav 22 2 91
Kouba Jiří 23 1 96 Zahrádka Josef 22 2 91
Kubáč Josef 15 9 63        

Jednání rady MNV probíhala pravidelně podle zpracovaných pololetních plánů a průměrná účast byla 83%. Tito členové rady jsou zároveň předsedy jednotlivých komisí, zodpovídají za jejich činnost a za plnění úkolů schválených jak plenárním zasedáním, tak i radou MNV. Jednání rady za toto období lze hodnotit kladně.

Při MNV ve Slavětíně pracovaly v roce 1984 tyto komise: komise sociální a zdravotní, komise školská a kulturní, komise finanční a zemědělská, komise MH a výstavby, komise ochrany veřejného pořádku. Všechny komise pracovaly podle plánů na jednotlivá pololetí.

Komise sociální a zdravotní: Měla během roku 12 schůzí. Pracovala ve stejném složení jako v minulém roce. Průměrná účast na schůzích byla 78%. Její práce je velmi dobrá. MNV vyzdvihl práci jednotlivých členů komise, kterou věnovali sociálně potřebným a přestárlým důchodcům. V konkrétních číslech: V roce 1984 byla poskytnuta výpomoc z doplňkové péče 21 občanů za 21.100,- Kčs a to nákup uhlí za 8.500,- Kčs pro 17 důchodců, potraviny z místní prodejny Jednota za 8.000 pro 20 důchodců a nákup ošacení za 3.100 pro 6 důchodců. Jednorázová výpomoc finanční pro 3 důchodce 1.500,- Kčs. Stravné bude hrazeno plně 3 důchodcům.

Komise školská a kulturní: Pracovala také ve stejném složení, měla 12 jednání a průměrnou účast 92% –  což byla nejlepší účast v celém orgánu NV. Komise se podílela na vypracování JPKVČ, na za jištění provozu MŠ a vyřizování žádosti do MŠ i na kulturním dění v obci. Její práci lze hodnotit kladně. V další činnosti je třeba se více zaměřit na zvýšení spolupráce se složkami NF při provádění a plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.

Komise finanční a zemědělská: Pracovala opět ve stejném složení jako v minulém roce. Měla 12 schůzí a průměrnou účastí 75%. Také náplň práce komise se nezměnila. Byla zaměřena na hospodaření MNV, čerpání a plnění rozpočtu, rozpis daní a poplatků a na kontrolu jejich plnění. Sledovala jejich ochranu a využití půdního fondu a hlášení změn nemovitostí. Dále se komise zabývala otázkou výkupu sena z nezemědělských ploch a zajistila soupis hospodářského zvířectva k 1.7. a  k 1.1. Také činnost této komise hodnotí MNV kladně.

Komise MH a výstavby: ani v této komisi nedošlo ke změnám a pracovala ve stejném složení jako v minulém roce. Měla 12 schůzí s průměrnou účastí 84%. Komise seč ve své činnosti zabývala výstavbou objektů a to opravou hráze, zbudováním opěrné stěny a výstavbou vypouštěcího objektu. Dále komise zajišťovala stavební dozor, vydávání stavebních povolení dle žádostí občanů, bytovou údržbou a poskytováním služeb a obchodu v obci. Přes vysokou náročnost práce této komise a problémy investiční výstavbě v tom to roce je i tato komise hodnocena kladně

Komise veřejného pořádku: také pracovalo v nezměněné sestavě a měly 12 schůzí a průměrnou účastí 78%. Tato komise vycházela z rozpracovaného plánu na úseku veřejného pořádku na podmínky naší obce. Zabývalo se otázkou soužití občanů a další náplň práce byla podobná jako v předešlém roce. MNV hodnotí práci komise kladně.

Plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v roce 1984.

V měsíci lednu se nekonala žádná akce. V sobotu 17. února pořádal Svaz požární svůj již tradiční ples a v neděli 18. února spolu s T. J. Sokol dětský karneval. 22. února se konala slavností schůze k 36. výročí Února, která byla spojena s plenárním zasedáním MNV. Organizátorem této slavnostní schůze byla VOKSČ, MNV a OB. Velmi pěkné bylo vystoupení pionýrů a jisker, kteří vystoupili v kulturní vložce této schůze. 3. března uspořádala ZO Svazarmu střelecké závody a 10. března taneční zábavu. 11. března pořádala komise sociální a zdravotní za přispění složek NF oslavu Mezinárodního den žen pro důchodkyně s občerstvením. Ženám starším 70. let byl při této příležitosti předám malý dárek. O dobrou náladu se staral hudba OB Slavětín. V kulturní vložce vystoupily děti z místní MŠ. U žen, které se ze zdravotních důvodů nemohly dostavit byla provedena návštěva a dárky jim vyly předány a to ve Slavětíně i na Kystře. 27. března se uskutečnilo v Domě Konst. Biebla přednáška ing. Průši „Lesy večera, dnes a zítra“, spojená s promítáním diapozitivů. Iniciátorem byla komise sociální a zdravotní.V březnu se neuskutečnily 2 plánované přednášky a to beseda s učiteli autoškoly od ZO Svazarmu a přednáška o chovu drobného zvířectva ČSCH,která byla dodatečně v květnu. Na duben nebyla žádná akce plánovaná. V sobotu 5. května uspořádala ZO SSM „Staročeské máje s vyváděním děvčat“. Tato akce byla tradičně zahájena již odpoledne průvodem obcí. Večer se konala taneční zábava v sokolovně. V úterý 7. května proběhla slavnostní veřejná schůze VOKSČ, MNV a OB k 39.výročí osvobození. 13. května k témuž výročí pořádal Svazarm střelecké závody na své střelnici. Během celého dne se scházeli důchodci k posezení v klubu důchodců v Domě Konstantina Biebla. 2. června pořádal Svazarm a SSM na fotbalovém hřišti oslavy k Mezinárodnímu dni dětí. Mimo jiné zde byl pro děti připraven i táborák s opékáním špekáčků. 10. června pořádal DV Jednoty výstavu ručních prací žen a dětí z MŠ. Této výstavy se zúčastnilo na 50 občanů. 27.6. uspořádal MNV pro důchodce zájezd na Sychrov a do Jičína. Na ukončení školního věku připravil Svazarm pro děti táborák na střelnici spojení s atrakcí – jízdou na poníku.

Plánovaný turistický zájezd v červnu SSM nekonal.

II. pololetí: 7. července pořádal Svazarm pouťovou taneční zábavu. 8. července T. J. Sokol – oddíl kopané zorganizoval svůj tradiční pouťový turnaj v kopané. 30. srpna uspořádala komise JSVBO spolu s komisí školskou a kulturní přednášku k 40. výročí Slovenského národního povstání. 4. září uspořádal MNV druhý zájezd pro důchodce do Jindřichova Hradce. 5. října komise JSBVO spolu se Svazarmem, SPO, SSM a DV Jednoty připravila táborák ke dni Československé lidové armády. k tomuto dni uspořádal svazarm a Svaz požární ochrany „den otevřených dveří“ s ukázkami moderní techniky a promítáním diafilmů. Kromě toho Svazarm ještě zorganizoval střelecké závody s SPO cvičný výjezd požárního družstva. 2. listopadu se konala veřejná slavnostní schůze k 67. výročí VŘSR. Pořádal ji MNV s OB. 10. listopadu uspořádal T. J. Sokol posvícenskou taneční zábavu. 19. listopadu pořádal Svazarm přednášku „O historii zvuku“. 7. prosince ZO SSM pro děti uspořádala mikulášskou nadílku. 17. prosince komise sociální a zdravotní MNV uspořádala za pomoci OB a dalších složek večer s důchodci u příležitosti vánoc. Účastnilo se jej 55 důchodců. V kulturní části vystoupily děti z místní MŠ a po celý večer vyhrávala hudba OB. 20. prosince proběhlo ještě stolní bodování králíků, které zorganizoval ČSCH.

Složky NF a jejich předsedové v roce 1984:

Český svaz zahrádkářů – ČSZ – Jaroslav Babický (st.); Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm) – Pavel Novák; Svaz požární ochrany (SPO) – Pavel Suchý; Dohlížecí výbor Jednoty – DV – Věra Lískovcová; Tělovýchovná jednota Sokol – T. J. Sokol – Pavel Hájek; Svaz československo – sovětského přátelství – ČSSP – Antonín Zázvorka; Socialistický svaz mládeže – SSM – Pavel Frič; Český svaz žen – ČSŽ – Ilona Babická; Český svaz chovatelů – ČSCH – Jaroslav Verner; VO KSČ; Občanský výbor Kystra – OV – Miroslav Suchomel

Rozpočet MNV ve Slavětíně a jeho plnění v roce 1984
VÝDAJE: ROZPOČET: ČERPÁNÍ: PŘÍJMY: ROZPOČET: ČERPÁNÍ:
Komunikace 6.000 5.980 Stravné 27.000 26.276
12.000 19.861 Telef. poplatky od občanů 1.000 383
Vodní hospodářství 2.000 2.176 Nájemné 14.000 15.704
OB 58.000 57.099 Hřbitovní poplatky 2.000 2.413
Památník Kons. Biebla 31.000 18.252 Daň zemědělská 16.000 16.537
SPOZ 7.000 3.176 Daň domovní 18.000 18.454
Svaz požární ochrany 6.000 3.062 Daň z příjmu 1.000 120
Aktiv NV 9.000 5.360 Správní poplatky 2.000 1.995
Veřejná správa 32.000 27.000 Poplatek ze psů 2.000 2.290
Klub důchodců 9.000 2.148 Hospodaření DP za rok 1984 Roční příjmy 49.056,40 z toho obyvatelstva 4.090,80. Roční výdaje 22.672,50 z toho mzdy pracovníkům 22.337,-. Rozdíl příjmů a výdajů 26.383,90, zůstatek z min. roku 7.995,96 Odvody:nemocenské pojištění 1.240,-               Z vyplacených mezd 893,48               Z činnosti provozovny 7.995,96 = celkem 10.129,- Celkový stav prostř. k 31.12.1984 = 24.250,42Kčs
Veřejné osvětlení 36.000 35.099
Veř. zeleň + panel. vozovka 313.500 313.212,45
Akce „Z“ 78.000 78.000
Odvoz popele 750
Školní jídelna 38.000 38.032

Fotokroužek OB nemohl zatím plně rozvinout svoji činnost, protože přes veškerou snahu jeho členů se nepodařilo uvést do provozu fotokomoru v budově bývalé školy pro závadu na vodním čerpadle. Členové fotokroužku na úpravě místnosti v tomto roce odpracovali 97 hodin. Místnost byla vymalována, zaveden vodovod a vybudován odpad. Na okna bylo připevněno trvalé zatemnění, na podlahu nataženo nové lino. Protože vybavení fotokomory je nákladné, byla do okna zabudována mříž a také dveře byly zvenčí zajištěny tímto způsobem. Fotokroužek pracoval při přivítání občánků a při vánoční besedě s důchodci.

Narození:    
Černá Jitka 23.1.1984 Most
Vokálová Anna 10.2.1984 Louny
Suchá Ilona 18.5.1984 Louny
Zemřelí: Datum úmrtí: Bydliště: Datum narození: Věk:
Roháč Václav 30.1.1984 Slavětín 185 19.2.1922 62
Scheithauer Ervín 29.2.1984 Slavětín 171 28.12.1922 61
Vítoch Josef 14.3.1984 Slavětín 28 28.8.1907 77
Salačová Marie 27.4.1984 Slavětín 40 20.6.1927 57
Kraitlová Anna 19.5.1984 Slavětín 87 10.10.1906 78
Kouba Jaroslav 19.6.1984 Slavětín 185 13.10.1910 74
Pazourek Antonín 14.9.1984 Kystra 31 26.11.1925 59
Sňatky        
Jméno: Data narození: Povolání: Bydliště: Místo a datum svatby:
Milan Kopecký Berta Slišková 28.5.1958 15.1.1953 Dělník Zem. dělnice Slavětín 116 Slavětín 116 MěNV Louny 28.1.1984
Jan Frič Ilona Babická 21.8.1961 22.5.1964 Nástrojař Keramička Slavětín 7 Slavětín 79 MěNV Louny 16.6.1984
Arnošt Kmošek Marcela Hamouzová 24.11.1964 9.3.1965 Řezník Studentka Slavětín 3 Telce 220 MNV Peruc 20.7.1984
Miroslav Rys Irena Dörflerová 27.11.1954 28.2.1963 Elektrikář fotografka Slavětín 8 Slavětín 8 MěNV Louny 28.7.1984
Václav Jakeš¨ Martina Eisertová 2.5.1962 6.12.1964 Automechanik Studující Slavětín 168 Louny, Horova 1023 MěNV Louny 18.8.1984
Rudolf Henzl Vladimíra Floková 8.5.1955 4.7.1959 Stát. zaměstnanec Účetní Slavětín 167 Šternberk MěNV Louny 24.11.1984
Počet obyvatel
  k 1.1.1984 narození úmrtí přihlášení odhlášení k 31.12.1984
OBEC: M Ž C M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž C
Slavětín 199 224 423 3 4 2 4 6 9 11 184 218 402
Kystra 24 27 51 1 4 6 19 23 42
Slavětín + Kystra celkem: 223 251 474 3 5 2 4 6 13 17 203 241 444

Nejstarší občané:

Anna Nováková, Kystra 18, t. č. LDN Vroutek – 91 let, Marie Kunerlová 27.7.1896 – 88 let, Emil Kučera 3.11.1896 – 88 let, Tomáš Šimášek 16.12.1896 – 88 let, Josef Koudela – 87 let,

Marie Vernerová 23.12.1989 – 86 let, Božena Mazáková 1.6.1899 – 85 let, Marie Nováčková 5.11.1900 – 84 let, Alžběta Šimášková 17.11.1903 – 81 let, Bedřich Rybář 15.11.1904 – 80 let, Bohumila Saidlerová 26.12.1903 – 81 let, Anna Nováková, Kystra 38 – 8.10. 1905 – 79 let, Terezie Horová 4.11.1905 – 79 let, Rudolf Karásek, Božena Korbelová, Marie Králíková, Gabriela Gottwaldová, Marie Bartošová – 74 let.

Mateřská škola Slavětín – šk. rok 1983/84 a 84/85

5editelka s. Jaroslava Minaříková, kvalifikovaná učitelka MŠ, dojížděla z Loun. Zastupovala s. Kozákovou Janu, která byla t. č. na mateřské dovolené.

Učitelka: s. Alena Lískovcová, kvalif. učitelka MŠ ze Slavětína. Ve školním roce 1984/85 nastoupila do funkce s Jana Pobudová, kvalif. uč. MŠ z Loun, protože s. Lískovcová byla přeložena na MŠ v Pátku n/Ohří. V měsíci v listopadu 84 došlo k další změně v pedagogickém obsazení školy. Do funkce ředitelky nastoupila po MD s. Jana Kozáková. s. Minaříková převzala funkci učitelky po s. Pobudové a ta odešla na MŠ do Smolnice.

Funkce školnice a vedoucí školní jídelny zastává nadále s. Věra Lískovcová, kuchařkou je Dana Drapáková. MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Přijímají se děti 3 – 6 leté zaměstnaných matek.

Počet dětí: šk. rok 83/84 – 27, šk. rok 84/85 – 26. MŠ navštěvují převážně děti ze Slavětína. Pouze 4 děti z celkového počtu bydlí na Kystře č. 43, protože jejich otcové pracují v severočeských drůbežářských závodech, provozovně Slavětín, se kterou má MŠ i nadále uzavřenou patronátní smlouvu.

SRPŠ: předseda s. Libuše Zedníková, jednatel s. Věra Zahrádková, v šk.r. 84/85 s. Dagmar Fousková, pokladník s. Naďa Njedlá. Schůze SRPŠ jsou pořádány pravidelně podle ročního plánu.

Nové pomůcky, vybavení MŠ, opravy

MŠ je dle rozpisu vybavována moderními učebními pomůckami z m.p. Komenium. Jsou to pomůcky mnohostranného využití – k rozvíjení myšlenkové aktivity dětí, jejich vytrvalosti a samostatnosti, sluchového a zrakového vnímání, k procvičování orientace, k rozvoji estetického vnímání apod. Rovněž z rozpočtu MNV jsou nakupovány různě věci a materiál, který je potřebný k zajištění chodu MŠ.

V herně byla v tomto roce položena podlahová krytina „Jekor“, v jídelně a v šatně dětí bylo položeno nové linoleum, které bylo zakoupeno v minulém školním roce. Byl zakoupen a instalován nový teplovodní kotel pro vytápění budovy. Všecky místnosti MŠ byly vymalovány. Během roku byly prováděny běžné opravy i údržba pomůcek a vybavení.

Zajímavosti z MŠ: Učitelka MŠ navštívila 1. tř. ZŠ Černicích, aby se podívala na své bývalé žáky a zeptala se na jejich prospěch a chování. Předškolní děti se zúčastnily výchovného koncertu pro MŠ v LŠU v Lounech. Pro všechny děti byla, jako každoročně, připravena mikulášská nadílka. K vánocům byly dětem zakoupeny nové hračky. Vybrané děti vystoupily s programem v domě K. Biebla na vánočním posezení s důchodci a na oslavě MDŽ. V mateřské škole vystoupily všechny děti  při MDŽ a svým maminkám připravily malé dárečky. Všechny pracovnice MŠ dostaly při MDŽ od SRPŠ květiny. Při oslavách Dne učitelů se ředitelka MŠ zúčastnila kulturního programu v Žatci, kdy vystoupili přední umělci populární hudby. Ve šk. r. 83/84 byly rovněž provedeny prohlídky dětí školní lékařkou a stomatologem. Začátkem května byly děti fotografovány jak ve skupině, tak i jednotlivě (podle přání rodičů). Děti rovněž shlédly pohádku „Honza a drak“ v provedení teplického divadla „Na nitích“. K MDD byly pro děti uspořádány soutěže s odměnami na místním hřišti a výlet vlakem do Libochovic s prohlídkou zámku, zámecké zahrady a města. Červnu navštívili budoucí školáci 1. tř. ZŠ v Černicích, aby se seznámili s prostředím, které po prázdninách budou navštěvovat. Koncem šk. roku bylo rozloučení s budoucími školáky, kteří na památku dostali pěkné knížky s věnováním a pamlsek.

Spolupráce s MNV byla v roce 1984 velmi dobrá. Požadavky MŠ byly řešeny ve spolupráci se školskou komisí při MNV ve Slavětíně.

Stavby a adaptace 1894:

Josef Hamouz, Slavětín 191 – prodloužení stavebního povolení na zřízení ústředního topení

Pavel Černý, Slavětín 175 – vybudování sklepa na ovoce a zeleninu¨

František Kouba ml., Slavětín 184 – provedení přípojky na veřejnou kanalizaci

Horst Poschl, Slavětín 174 – prodloužení stavebního povolení

Ervín Scheithauer, Slavětín 171 – přístavba verandy

Drahoslav Staněk, Slavětín 47 – výstavby jímky na zahradě

Vlasta Nováčková, Slavětín 147 – oprava elektroinstalace a výměna podlah

MNV Slavětín – opravy štítů na budově bývalé školy čp. 12

SSS Slavětín –  přístavba 1 místnosti u skladu postřiků

Miroslav a Věra Palkoskovi, Slavětín 137 – zřízení koupelny, WC, okna a jímky

Václav Zahrádka – Slavětín 170 – přístavba 1 místnosti, zřízení koupelny a WC

Josef Fojtík – parcela 34/95 – podsklepení zahradní chatky

František Bartoš, Slavětín 186 – postavení kolny, prádelny a přístřešku na nářadí

Věroslav Pata, Slavětín 70 – prodloužení stavebního povolení

Josef Prošek, Slavětín 156 – stavba komína, koupelny a WC

Josef Hamouz, Slavětín 191 – přístavba dílny na nářadí a chlévku o vel. 5×2 m

Jaromír Hronek, Slavětín 86 – podsklepení bývalé truhlářské provozovny

Antonín Kmošek, Slavětín 66 – stavba chlévků pro chov drobného zvířectva

Semenářský státní statek Slavětín

Vedoucí: ing. Jaromír Glose, zást. vedoucího: František Gabriel, hlavní ekonom: Olga Hlavanová

Celková výměra orné půdy: 2180 ha, louky a pastviny: 84 ha;

Počet stálých pracovníků: 83

Hospodářské výsledky za rok 1984:

Výnosy:

PLODINA: OSETÁ PLOCHA: Ø VÝNOS NA 1 HA PLODINA: OSETÁ PLOCHA: Ø VÝNOS NA 1 HA
Pšenice ozimá 502,81 ha 39,87 q Vojtěška na semeno 165 ha 15,33 q
Pšenice jarní Cukrovka technická 130 ha 350,23 q
Ječmen ozimý 43 ha 46,03 q Kukuřice siláž 311,47 ha 252,31 q
Ječmen jarní 566,33 ha 49,31 q Víceleté pícniny v přepočtu na seno 423,78 ha 79,48 q
Cukrovka semenačka 44 ha 10 q Meziplodiny: krmné směsky 378,55 ha 78,80 q

Náklady na ochranu rostlin v roce 1984: Chemická ochrana rostlin: 809.000,- Kčs

Náklady na rozmetání hnojiv a na leteckou ochranu: 946.000,- Kčs

Nové mechanizační prostředky k doplnění stavu:

2 kolové traktory Z 7011                                          1 secí stroj diskový

1 tahač ŠT 180                                                          2 přívěsy

2 pluhy                                                                      1 rotační brány

1 diskový podmítač                                                   1 kotoučové válce

1 nakladač                                                                 1 žací mačkač E302

Spolupráce s MNV: V roce 1984 pro MNV odpracováno 146 hodin, co je cca 6.500,- Kčs.

Patronáty a jejich využití: Praga Louny a ZŠ Černice. Vzájemná výpomoc.  Praga pomáhala ČSSS v létě, v zimě pracovali v n. p. Praga Vietnamci – zam. SSS Slavětín. ZŠ pomáhala při selekci obilovin, kulturními pořady. SSS Slavětín pomáhal škole poskytnutím traktorů a autobusu.

Investiční výstavba: V roce 1984 bylo dokončeno 6 nových bytových jednotek ve Slavětíně

Úpravy a adaptace: Byla provedena další úprava dvora asfaltem zpevnění cest, opravy cest, přístavba skladu na postřiky, oprava silážní jámy, výstavba garáže adaptací ve Slavětíně.

Závazky na zvýšení kvality: v rostlinné výrobě závazek zvýšit výnosy o 20 tun osiva. Skutečnost: 116 tun.

Činnost BSP, zlepšovatelské hnutí: V SSS Slavětín pracující 2 BSP, zúčastňují se soutěže „ZZ“. BSP opravářů podala 4x zlepšovací návrhy (vylepšení zemědělských stojů)

Další vzdělávání pracovníků: Školení v zimním období v rámci socialistické školy práce, zvyšování kvalifikace pracovníků.

Kulturní činnost: V roce 1984 byly uspořádány 2 zájezdy, zaměstnanci využívali 6 abonentních vstupenek do Fučíkova divadla v Lounech, zúčastňovali se soutěží a aktivů BSP a pravidelně navštěvovali kulturní pořady v DK podle dodaných vstupenek.

Počet členů ZO KSČ: 25

Ochranné prostředky: Pracovníci jsou vybavováni ochr. prostředky dle směrnic Ministerstva zemědělství a výživy. Náklady za rok asi 50.000,- Kčs.

Lázeňská péče – požadavky dle návrhů lékařů byly vykrývány

Stravování zaměstnanců: v závodní jídelně se stravuje 55% zaměstnanců, v sezóně cca 80%

Vyhodnocení:

Celá VOJ RV Slavětín obdržela čestné uznání za dosažené výborné výsledky v pěstování sazečkového materiálu cukrovky technické. Toto čestné uznání bylo od Ministerstva zemědělství a výživy.

Počasí

Přestože první větší množství sněhu napadlo až 23. ledna, vyznačoval se celý rok chladným a deštivým počasím. Tento sníh byl mokrý a přes den vystoupila teplota nad nulu. Teprve od 11. února se ochladilo a rtuť teploměru klesla na -10°C, 17. února až na -16°C. Takové počasí se udrželo téměř do konce března. Pak se poněkud oteplilo a nastalo pravé „aprílové“ počasí:

29. března pršelo, 4. dubna padal mokrý sníh, 6. – 8. dubna byly přeháňky, 11. dubna dokonce první jarní bouřka. 14. a 15. dubna bylo nádherné jarní počasí, teploty přes den 18 – 20°C. 16.4. znovu déšť, 22. – 23.4. přes velikonoce hezky, ale 28.4. poletoval drobný sníh a ráno klesla teplota až na 2°C. Celý květen a červen bylo chladno, stále přeháňky, což pokračovalo téměř celé léto, hlavně studené noci. Opravdu horké letní dny byly pouze od 7. – 14. července. Od poloviny srpna se počasí zlepšilo, takže bylo možno celkem v klidu sklidit úrodu polí, ale ihned po skončení žní nastaly opět přeháňky a ochlazení, což trvalo přes celý podzim. Ze 16. na 17. října klesla v noci teplota na 2°C a 28. října byl první přízemní mráz.18. listopadu napadl první poprašek mokrého sněhu. 23. listopadu se přihnala obrovská vichřice, která napáchala veliké škody na budovách a polámala i mnoho stromů. Na kostele ve Slavětíně, kde byla v té době prováděna oprava střechy hliníkovou krytinou, brala vichřice plechy a ty byly rozházeny v celé obci. Vichřice shodila celou konstrukci střechy boční lodi proti vchodu na hřbitov. 17. prosince napadlo asi 5cm sněhu, který sice ještě roztál, ale chladné počasí trvalo až do konce roku.Tímto nepříznivým vývojem počasí a velkým množstvím mšic byla velmi ovlivněna úroda ovoce a zejména úroda teplomilné zeleniny (okurky, rajčata, papriky). Sklizeň se nejen opozdila, ale plodů bylo málo a drobné. Totéž se projevilo i u ovoce, hlavně u zimních odrůd jablek.

PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK V ROCE 1984

MĚSÍC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
mm 42 10 61 44 82 56 71 33 107 25 27 12

I přes chladné počasí – nejchladnější za několik posledních let – bylo v zemědělské výrobě dosaženo velmi dobrých výsledků. Setí jařin a cukrovky bylo provedeno v agrotechnických lhůtách, ale za velkého vypětí lidí, protože pro časté přepršky se muselo sít mnohdy do pozdních hodin a maximálně využít sobot i nedělí. Náročná byla i okopávka cukrovky, která však dobře vzrostla, neboť měla dostatek vláhy. Pro chladné počasí začaly pozdě i žně. To bylo polovině srpna. Potíže byly se sklizní řepy, neboť bylo velmi mokro. Řepa byla při kombajnové sklizni značně obalena blátem a cukrovary srážely 30 – 40% na hlínu. Traktory se bořily na poli a musely se vzájemně vytahovat.

Činnost SPO

Svaz požární ochrany ve Slavětíně patří již několik let mezi nejaktivnější složky NF. V lednu převzali členové SPO techniku a technickou výstroj a výzbroj do socialistické péče. K 50. výročí svatby předali členové  SPO s. Jaroslavu Pomoci dárkový koš a květiny. SPO po dohodě s T. J. Sokol přebrousil a napastoval parkety v sokolovně před svým plesem. T. J. Sokol za tuto práci poskytl požárníkům sál včetně otopu na ples zdarma. V únoru byly do řad požárníků ve Slavětíně prvně přijaty ženy a to: Jana Kozáková, Ilona Fričová, Alena Lískovcová, Ilona Suchá, Věra Pöschlová a Marie Pečená. Členové SPO připravili své vozidlo T 805 k technické prohlídce. V dubnu vyčistili požární nádrž i její okolí. 26.3. byly provedeny preventivní protipožární prohlídky. Koncem dubna svolal 2.6. k MDD uspořádali táborák. V roce 1984 se výjezdové družstvo SPO Slavětín zúčastnilo 3 námětových cvičení a to ke 100. výročí založení SPO Telcích, v Peruci a NC Černochově. V Telcích slavětínští obsadili 2. místo za Pátkem. NC v Peruci mělo spíše slavnostní ráz. Cvičení v Černochově bylo neoznámené, svolané poplachovým systémem. Výjezdová jednotka SPO Slavětín i zde dosáhla pěkného úspěchu – od vyhlášení do příjezdu na místo 23 minut. V říjnu byly přijaty další členky a to: Jana Bothová, Libuše Zedníková a nový člen Jiří Zedník. V roce 1984 zásahové družstvo vyjíždělo 2x k požárům na Bitinách a 2x byl uskutečněn cviční tématický výjezd.

Rok 1985

Jako v jiných létech i v tomto roce vycházel MNV Slavětín ve své práci zpracovaného volebního plánu NF na volební období 1981 – 1985. Tento rok byl bohatý na významné volební politické události, které vyvrcholily 40. výročím osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou.

Jednotlivé části VPNF byly v tomto roce splněny takto:

Na úseku ideově výchovné práce vypracoval MNV spolu s OB a komisí školskou a kulturní ve spolupráci se složkami NF Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 31 akcí, které se týkaly příležitostí státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy. Tento plán byl splněn. Na uskutečněných akcích se posílely mimo VO KSČ, MNV a OB, komise školské a kulturní a komise sociálně a zdravotní i tyto složky NF: SPO, T. J. Sokol, Svazarm, D. V. Jednoty, SČSP, SSM a ČSCH. Při MNV pracovala i komise pro JSBVO (Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva). Jejím úkolem je zajišťování branné výchovy v působnosti NV, školení obyvatel v CO a zajišťování plnění úkolů ZO Svazarmu. V tomto roce bylo provedeno 2x školení Co a byla proškolena tato témata: 1) vojensko – politické téma: „Důsledná realizace branné politiky KSČ – důležitý předpoklad zajištění našich zemí“ a odborně technické zaměstnání „Jaderné zbraně, jejich použití a ochrana před nimi“. V měsíci prosinci byly zaslány knihy k vánocům 2 občanům v základní vojenské službě. Komise JSBVO prostřednictvím ZO Svazarmu zajistila střelecké závody při příležitosti Vítězného února a ke 40. výročí osvobození a 41. výročí SNP. v Další části VP na úseku politicko – organizátorské práce byla činnost MNV zaměřena na spolupráci se složkami NF s cílem zapojit naše občany do veřejně prospěšné práce při plnění úkolů vyplývajících z celoobecního závazku na rok 1985. Na společných jednání se zástupci složek NF bylo projednáno vypracování JPKVČ a uzavření a plnění celoobecního závazku na úseku investiční a neinvestiční výstavby. Bylo též projednáno přípravné období voleb do zastupitelských sborů v roce 1986 a úkoly z toho vyplývající.V tomto roce proběhlo jednání v řadě MNV se zástupci složek NF celkem 3x a to v měsíci březnu, květnu a říjnu. Na úseku činnosti sociálně ekonomické, která sleduje zvyšování životní úrovně bylo sledováno poskytování služeb a zajišťování péče o občany na zaslouženém odpočinku. Na úseku služeb MNV zajišťoval tyto občanům do června v místní DP. Po celý rok je pak prostřednictvím OPS zajišťováno 1x za 14 dní praní prádla a čištění šatstva, prostř. Hygien 1x týdně služby kadeřnické, prostř. plynárny Chomutov 1x za 14 dní dovoz topného plynu a prostřednictvím MNV Peruc odvoz popele. MNV vydal i povolení dle vlád. nařízení 154/82 na služby topenářské a instalatérské. Na úseku sociálně zdravotním je prováděna evidence přestárlých osob a sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím farmy státního statku je zjišťováno stravování 4 důchodců, z toho 3 mají hrazeny obědy v plné výši. Za  letošní rok bylo vyplaceno z doplňkové péče sociálně potřebným občanům formou nákupu uhlí, zboží a peněžní formou celkem 21.000,- Kčs. U jednoho občana je zajišťována pečovatelská služba. Na rekreaci bylo 12 našich důchodců. Pro důchodce byly uspořádány také 2 zájezdy a to do Českého Šternberka a do Frýdlantu.

Na úseku investiční a neinvestiční výstavby byl na letošní rok uzavřen závazek na počest 40. výročí osvobození. Tento závazek vycházel z pracovní aktivity a iniciativy složek NF a občanů při zlepšování životního prostředí. Na úseku investiční výstavby byla s finančními náklady 61.600,- Kčs vytvořena hodnota díla 88.000,- Kčs a provedena výstavba odlehčovací komory, základů pro aerátory a oplocení sedimentačního rybníka. Byly propojeny etapy 4 a 12, kanalizačním řádem provedeno odvodnění stráně nad sedimentačním rybníkem a zpevnění panelové vozovky. Na úseku neinvestiční výstavby se v letošním roce vytvořila s náklady 18.700,- Kčs hodnota díla 24.225,- Kčs. Byla provedena výměna a instalace kotle v bytovce a úprava v místnosti v požární zbrojnici. Dále se jedná o úpravu veřejného prostranství, úpravu parků a zeleně a o výsadbu nové zeleně. I tato část programu byla splněna. V listopadu a v prosinci byla provedena brigáda na úklid obce. V roce 1985 bylo vysázeno 100 růží, 25 keřů, 10 smrků a 8 jeřábů. V letošním roce měl MNV za úkol zajistit sklizeň sena z nezemědělských ploch ve výši 50q. Tento úkol byl splněn a bylo odevzdáno 50,3q sena. Na této sklizni se podíleli ss. Josef Zahrádka – 26,6q, Ferdinand Kučera – 12q, Antonín Pečený – 10q, Jaroslav Verner – 1,7q.

 • Závazky složek NF ve Slavětíně na počest 40. výročí osvobození

Svaz požární ochrany:

údržba vodní nádrže                                      100 hodin – splněno 155

pomoc zemědělství                                        50 hodin

výsadba stromů a keřů                                              20 ks

sběr surovin                                                   10q železa

údržba pož. techniky a zbrojnice                   200 hodin

DV Jednoty: celoroční údržba parčíku u Jednoty – 30 hodin.

                      účast na směnách NF, sběr surovin

ČSCH: investiční výstavba                           50 hodin

            pomoc zemědělství                            50 hodin

            veřejná zeleň, parky                           50 hodin

Svazarm: investiční výstavba                        50 hodin

                účast na jarním a podzimním úklidu obce

SČSP: celoroční péče o parčík na křižovatce50 hodin

            jarní a podzimní úklid obce               50 hodin

            akce „Z“                                            25 hodin – splněno 50 hodin

            pomoc zemědělství                            30 hodin

            seno z nezemědělských ploch            10q

ČSŽ: celoroční údržba parku u kovárny        20 hodin

          výsadba stromků a keřů                       20 ks

          seno z nezemědělských ploch              2q

OV Kystra: – úklid u autobusové čekárny, údržba čekárny, údržba kapličky, údržba parčíku, údržba prostoru před chatovou zástavbou, údržba hřiště, údržba dvora a okolí OV, oplocení dvora OV, oprava a nátěr laviček.

Hospodaření MNV ve Slavětíně za rok 1895

VÝDAJE: ROZPOČET: ČERPÁNÍ: PŘÍJMY: RPZPOČET: PLNĚNÍ:
Vodní hospodářství   Komunikace   Školní jídelna   Osvětová beseda   Památník K. Biebla   SPOZ   SPO   Veřejná správa   Všeob. bytová péče   Veřejné osvětlení   Zeleň   Údržba hřbitova   Odvoz odpadků   Akce „Z“ 2.000     5.000   38.000     5.000     31.000     7.000   11.000   47.000     8.000     35.000     55.000   1.000     1.000     53.000 1.992     4.984   34.470     5.000     17.466     3.938   11.016   48.936     5.330     25.018     54.657   1.008     600     61.269 Stravné   Telef. poplatky od občanů   Nájemné od organizování Hřbitovní poplatky   Daň zemědělská   Míst. poplatky ze psů   Správní poplatky                                 27.000     1.000     14.000   2.000     16.000     2.000       2.000                                     23.692     1.010     15.374   3.028     16.356     2.000       2.330                                

Slavětínské proměny

V posledních letech se změnil vzhled obce – přibylo několik novostaveb a také celá řada pěkných adaptací rodinných domů. Na pěkném vzhledu obce se podílejí i parky, o než se občané vzorně starají. Také kostel se dočkal velké opravy.

 • Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na r. 1985
 1. POLITICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST
Název akce Termín Organizátor Spolupráce Místo:
slavnostní schůze k 37. výročí Vítězného února)   mezinárodní den žen   40. výročí Koštického vládního programu – slavnostní schůze   115. výročí naroz. V. J. Lenina – slavnostní schůze   1. máj – svátek práce – rozhlasová relace   slavnostní schůze ke 40. výročí osvobození ŠSR   mezinárodní den dětí   slovenské národní povstání – beseda   65. výročí založení Rudého práva – rozhl. relace   68. výročí VŘSR – slavnostní schůze   pravidelná výměra vývěsních skříněk agitace Únor     Březen   Duben       Duben     Květen     Květen     Červen   Srpen       Září     Listopad     Leden -. prosinec   MNV, KČS, OB   SPOZ, DV   MNV       SČSP     OB     MNV, KČS, OB   SSM, SPO, Svazarm MNV, KČS, OB     OB     MNV, KČS, OB   MNV, OB   MNV     SPOZ, DV   OB       SČSP     –     MNV     SSM, SPO, Svazarm MNV, KČS   –     MNV     Složky NF     Zased. sál   Zased. sál –       Zased. sál         Zased. sál   V přírodě Zased. sál     –     Zased. sál   –
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT: myslivecký věneček staročeské máje pouťová taneční zábava posvícenská taneční zábava mikulášská zábava předvánoční posezení s důchodci vítání občánků     Leden   Květen   Červenec     Listopad     Prosinec   Prosinec     průběžně     LMS Černice   SSM   SPO     T. J. Sokol     SSM   Soc. zdrav. kom.   SPOZ, DV, OB     –   –   –     –     SSM   OB, MNV     OB, MNV     Sokolovna   Sokolovna¨   Sokolovna     Sokolovna     Sokolovna   Dům K. Biebla     Síň MNV
OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY, ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: výsadba okrasných stromů, keřů a zeleně návštěva pam. K Biebla             Březen – duben           I. – XII.             MNV           MNV             Složky NF           –             Slavětín           –
VÝCHOVA UMĚNÍ A ESTETICKÁ VÝCHOVA: výstava prací členů fotokroužku příležitostné promítání filmů pomoc při vedení místní kroniky pravidelné půjčování knih v MLK místní výstava drobného zvířectva         Květen     V. – XII.     I. – XII.       I. – XII.       Září                 OB     OB     Komise Š a K       OK Louny       ČSCH           –     –     –       OK Louny       –         Zased. sál     Zased. sál     MNV       Dům K. Biebla       Dvůr sokolovny
MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ přednáška o historii záznamu obrazu tématický zájezd tématický zájezd stolní bodování králíků přednáška – studená kuchyně       Duben       Červen   Září   Prosinec     Říjen         Svazarm       SSM   DV   ČSCH     DV       –       –   DV   –     DV       Zased. sál       Zájezd   Zájezd   Býv. škola     Zased. sál
TĚLOVÝCHOVA A SPORT pravidelná fotbalová utkání v mistr. soutěži závody ve sportovní střelbě (2x) pouťový turnaj závody ve sportovní střelbě dukelský branný závod mládeže     IV. – XI.         Únor, květen     Červenec   Srpen     Říjen       T. J Sokol         Svazarm     T. J. Sokol   Svazarm     Svazarm     Sokol         –     Sokol   –     –     Hřiště         Střelnice     Hřiště   Střelnice     Střelnice  
PRÁCE S DĚTMA A MLÁDEŽÍ jízda zručnosti na kolech v rámci MDD       Červen       Svazarm       DV, SPO     Hřiště  

Hodnocení VP NF za období let 1981 – 1985

MNV ve Slavětíně vycházel ve své práci ve volebním období 81 – 85 ze zpracovaného volebního plánu NF. Rozhodující pro obsahovou náplň tohoto volebního programu byly závěry XVI. sjezdu

 KČS a úkoly vyplývající ze 7. pětiletého plánu. Výchozí zásady obsahovaly a zahrnovaly akce a úkoly zabezpečující rozvoj obce Slavětína a osady Kystry v působnosti MNV. Tento volební plán ve svém komplexním zpracování obsahuje vzájemně se podmiňující oblasti VP a to: oblast ekonomickou a sociální, politicko – organizátorskou a ideově výchovnou. MNV vypracoval každoročně politicko organizační opatření k zajištění úkolů vyplývajících z VP NF. Jednotlivé oblasti VP NF za volební období 1981 – 1985 byly splněny takto:

Oblast ekonomická a sociální, která sleduje zvyšování životní úrovně, zlepšování služeb a péči o pracující a občany na zasloužilém odpočinku. Významnou součástí této oblasti je akce „Z“, která má v činnosti NV dlouholetou tradici a je výrazem učinné spolupráce NV, organizací NF, hospodářských pracovníků, organizací a občanů. MNV zajišťoval  až do června 1985 služby občanům v místní prádelně a mandlovně prádla, dále zajišťoval prostřednictvím OPS praní prádla a čištění šatstva 1x za 14 dní, prostřed. plynárny Chomutov dovoz topného plynu 1x za 14 dní,  prostřed. Hydie služby kadeřnické 1x týdně. Zajišťován je také odvoz popele a odpadků prostřed. MNV Peruc a to 1x týdně v topném období a 1x za 14 dní v létě. Po celé období byl pravidelně prováděn sběr druhotných surovin. Od r. 1984 MNV zajišťuje služby topenářské, na úseku sec. zdravotním byla prováděna evidence přestárlých osob a sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím zemědělského závodu bylo zajišťováno stravování důchodců a to v r. 1981 – 9 důchodců, z toho 5 mělo hrazeny obědy v plné výši. 1982 – 6 důchodců – z toho 3 v plné výši. V r. 1983 – 4 důchodci – z toho 2 v plné výši. V r. 1984 – 4 důchodci – z toho 3 v plné výši a totéž v roce 1985.

Za toto volební období bylo vyplaceno z doplňkové péče sociálně potřebným občanům formou nákupu uhlí, zboží a peněžní formou celkem 115.000,- Kčs. Na rekreaci bylo 75 důchodců a bylo uspořádáno celkem 12 zájezdů pro důchodce. Na úseku akce „Z“, která vychází z pracovní aktivity občanů a složek NF v oblasti zlepšování životního prostředí na úseku investiční a neinvestiční výstavby bylo za uplynulé volební období dosaženo těchto výsledků:

1981: Byl uzavřen celoobecní závazek na počet XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí vzniku KSČ. Na úseku investiční výstavby byla provedena výstavba kanalizace 13. a 14. etapy v celkové délce 688m a s finančními náklady 156.000,- Kčs byla vytvořena hodnota díla 470.000,- Kčs. Na úseku neinvestiční výstavby byla provedena úprava veřejného prostranství, parků a zeleně, výsadba 250 keřů a růží a 50ks stromků, natření plotu a vrat v areálu u vodní nádrže, úprava části školy pro účely pošty. S finančními náklady 27.500,- byla vytvořena HD 37.000,- Kčs.

1982: Byl uzavřen celoobecní závazek na počest 65. výročí VŘSR. Na úseku investiční výstavby byla provedena výstavba 15. etapy kanalizace v délce 235m a protlak nad tratí ČSD a vyčištění sedimentačního rybníka. S NF 200.000,- Kčs byla vytvořena HD 278.000,- Kčs. Na úseku neinvestiční výstavby byla provedena úprava veřejného prostranství, parků a zeleně, vysázeno 100 stromků, 100keřů a růží, byla provedena oprava střechy na budově MNV a na budově bývalé školy. S celkovými náklady 103.000,- Kčs byla vytvořena hodnota díla 110.000,- Kčs.

1983: Bylo na úseku investiční výstavby započato s výstavbou objektů na sedimentačním rybníku. Byla provedena výstavba žlabového svodu, usazovacího objektu a komunikace kolem sedimentačního rybníka. S NF 170.000,- byla vytvořena HD 251.000,- Kčs. Na úseku neinvestiční výstavby byla provedena oprava střechy DP a holičství, dále údržba veřejného prostranství, parků a zeleně, bylo vysázeno 40 růží, 140 keřů a 30 stromků. S finančními náklady 32.000,- Kčs byla vytvořena hodnota díla 38.000,- Kčs.

1984: Na úseku investiční výstavby se pokračovalo ve výstavbě objektů na sedimentačním rybníku, kde byla provedena oprava hráze rybníka, výstavba opěrné stěny a vypouštěcího objektu. S NF 78.000,- Kčs byla vytvořena HD 112.000,- Kčs. Na úseku neinvestiční výstavby byla s NF 9.000,- Kčs vytvořena HD 14.000,- Kčs. Byla to úprava veřejného prostranství, parků a zeleně a neinvestiční akce OV Kystra. Bylo  vysázeno 25 ks růží, 15 ks jeřábů, 150 keřů a 8 stříbrných smrků.

1985: Byl uzavřen celoobecní závazek na počest 40. výročí osvobození. Na úseku investiční výstavby byla provedena výstavba odlehčovací komory, základů pro aerátory, oplocení sedimentačního rybníka, zpevnění hráze, panelové vozovky a odvodnění stráně nad sedimentačním rybníkem a propojení etap 4. a 12. S finan. náklady 61.600,- Kčs bylo vytvořeno dílo v hodnotě 88.000,- Kčs. Na úseku neinvestiční výstavby byla s FN 18.700,- Kčs vytvořena HD 24.220,- Kčs. Mimo úpravu veřejného prostranství, parků a zeleně byla provedena ještě úprava místnosti v požární zbrojnici a výměna kotle v bytovce. V tomto roce bylo vysázeno 100 ks růží, 25 keřů, 10 s,rků, 8 jeřábů a 2 lípy.

            Za celé volební období byla na úseku investiční výstavby s FN 665.000,- Kčs vytvořena HD 1,199.000,- Kčs.

V tomto volebním období se prováděla v obci oprava místních komunikací. V roce 1982 byla provedena oprava v ulici Stalinově, Wolkerově a Lesní s náklady 90.000,- Kčs. V roce 1983 oprava komunikace ve středu obce s náklady 280.000,- Kčs, v roce 1984 výstavba panelové vozovky od železniční zastávky k sedimentačnímu rybníku s náklady 290.000,- Kčs. V roce 1985 ulice A. Zápotockého a K. Biebla s náklady 50.000,- Kčs.

MNV se v tomto období dobře vyrovnal i se sklizní sena z nezemědělských ploch, kde na stanovený úkol 205q bylo odevzdáno 210q sena.

V další položce VPNF na úseku politicko organizační práce byla činnost MNV zaměřena na důsledné uplatňování vedoucí úlohy KČS. Tato oblast stanovila konkrétní úkoly a způsoby při získávání složek NF a občanů s cílem zapojit je do plnění úkolů volební období bylo provedeno celkem 15x jednání se složkami NF. Na nich bylo zajištěno plnění VP, uzavírání a pnění závazků složek NF pro jednotlivé roky tohoto volebního období.

Rozdělením obce na poslanecké obvody byli občané každoročně získáni pro plnění záměrů VP NF. Po celé období byla dobrá spolupráce mezi MNV a VOJ Semenářského státního statku ve Slavětíně. Každoročně byla uzavírána oboustranná dohoda při výpomoci mechanizací při plnění úkolů na úseku investiční a neinvestiční výstavby.

V oblasti ideově výchovné práce, kde se sledovala výchova socialisticky vyspělého a jednajícího člověka, vztah kde kolektivu, občanskému soužití, socialistickému vlastenectví a věrnosti ideám marxismuleninismu, MNV prostřed. OB a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF vypracoval každoročně Jednotný plán kulturně výchovné činnosti. Ten obsahoval širokou škálu akcí u příležitostí státních svátků významných politických a kulturních  výročí, společenských akcí místního charakteru, dále pak v oblasti propagace a agitace, v oblasti ochrany památek a přírody, zlepšování životního prostředí, společenských zábav, výstav a branných her. Za toto volební období bylo uskutečněno celkem 128 akcí, na kterých se podílely vedle VO KSČ, MNV, OB, SPOZ, Svazarm, komise školská a kulturní, soc. a zdravotní, komise JSBVO ještě tyto složky: Svazarm, DV Jednoty, T. J. Sokol, SČSP, SSM, ČSCH. Byly provedeny hodnotné přednášky s náplní a témat. zaměřením dle jednotlivých složek NF a bylo využíváno dětí z MŠ a místních pionýrů a jisker k provádění kulturních vložek.

Při MNV pracoval na úseku KVČ i SPOZ. Za volební období bylo přivítáno 24 nových občánků a to individuálně. Členky SPOZ navštívily 122 občanů při příležitosti významných životních výročí. Každoročně byly zasílány ve spolupráci s komisí JSBVO knihy našim občanům v základní vojenské službě k vánocům. Při MNV pracovala i komise JSBVO. Ta zajišťovala po celé období školení obyvatel v Co pro občany mimo pracovní poměr. Toto se konalo 10x.

Dále komise zajišťovala BV v působnosti NV a plnění úkolů ZO Svazarmu.

Plenění úkolů volebního plánu NF v působnosti MNV Slavětín bylo hodnoceno nadřízenými orgány:

 • za rok 1981 obdržel MNV „České uznání“ rady ONV a finanční částku 15.000,- Kčs
 • za rok 1982 obdržel MNV „České uznání“ rady ONV a finanční částku 25.000,- Kčs
 • za rok 1984 obdržel MNV „České uznání“ rady ONV a finanční částku 15.000,- Kčs

Počet obyvatel obce

  K 1.1.1985 Narození Úmrtí Přihlášeno Odhlášeno Počet k 31.12.1985
Obec m ž c m ž m ž m ž m ž m ž c
SLAVĚTÍN 184 218 402 1 1 1 3 10 13 14 15 180 214 394
KYSTRA 19 23 42 1 1 1 1 5 2 16 21 37
SL. + K. celkem: 203 241 444 2 1 1 4 11 14 19 17 196 235 431
 • zemřelí:
Jméno: Datum úmrtí: Bydliště: Datum narození: Věk:
Milada Pecinová 21.2.1985 Slavětín 38 11.11.1898 87 let
Mária Perská 28.2.1985 Slavětín 94 10.9.1915 70 let
Orlický Karel 17.7.1985 Slavětín 93 18.11.1907 78 let
Srbová Anna 4.8.1985 Slavětín 80 6.6.1914 71 let
Pečený Antonín 19.10.1985 Slavětín 122 12.5.1925 60 let
Mazáková Božena 20.12.1985 Kystra 1.6.1899 86 let
 • narození:
Petra Cabadajová * 5.8.1985 Slavětín 6
David Zedník * 21.9.1985 Slavětín 71
Roman Aulický * 27.11.1985 Kystra 43
 • sňatky:
Jméno: Datum narození: Stav: Bydliště: Místo oddání:
Juraj Szabo Hana Langová 10.4.1962 9.8.1965 Svobodný Svodobná Žatec 2553 Slavětín 6 MěNV Žatec 6.7.1985
Miroslav Kmošek Jana Pešková 19.10.1959 17.4.1967 Svobodný Svodobná Slavětín 3 Praha 9 MNV Peruc 5.7.1985
Zdeněk Slášek Olga Křížová 5.11.1965 12.1.1959 Svobodný Svodobná Louny 2056 Slavětín 192 MěNV Louny 31.8.1985
Jiří Kouba Venuše Mazochová 19.2.1934 18.2.1942 Rozvedený Rozvedená Slavětín 66 Slavětín 66 MěNV Louny 21.9.1985
Jiří Klepl Miroslava Štekrová 11.4.1964 12.11.1967 Svobodný Svodobná Chomutov 1949 Kystra 43 MěNV Chomutov 21.9.1985

Vojenská služba:

ve vojenské službě prezenční službě jsou: Tomáš Kouba a Arnošt Kmošek

Mateřská škola:

Ředitelka: Jana Kozáková, učitelka Jaroslava Minaříková, kuchařka Jana Drapáková, školnice Věra Lískovcová – pracuje i jako vedoucí školní jídelny.

Počet dětí: II. pololetí šk. roku 1984/85 – 28

                    I. pololetí šk. roku 1985/86 – 26

Mateřskou školu navštěvují děti matek zaměstnaných – pouze ze Slavětína. Přijímají se děti od 3 let. MŠ má uzavřenou patronátní smlouvu s BSP Severočeských drůbežářských závodů – provozovna Slavětín.

SRPŠ: od 1.9. 1985: předsedkyně Libuše Zedníková, jednatel Alena Hromová, pokladník Naďa Nejedlá. Schůze SRPŠ jsou pořádány pravidelně podle ročního plánu.

Vybavení MŠ: MŠ je pro výchovnou práci vybavována převážně n.p. Komenium. Zbývající potřebné pomůcky jsou nakupovány z rozpočtu MMV. Počátkem školního roku byla zakoupena nová Polikarpová stavebnice, neboť stará byla již značně poškozena. pro potřeby tělesné výchovy i ostatních činností byl zakoupen polystyrénový drak, který aspoň částečně nahradí lavičku, kterou zatím nebylo možno zajistit. MŠ je zařazena do rozpisu akcí „Mládež a kultura“, proto 16.4.1985 navštívili naši školu členové Severočeské státní filharmonie z Teplic s hudební besedou „Jak šli muzikanti do světa“. V ní se děti seznámily s některými hudebními nástroji. Jako každoročně bylo i v roce 1985 rozloučení s budoucími školáky a to na konci června. děti obdrželi na památku mály dárek. V červnu pořádalo SRPŠ také výlet do ZOO Ústí n/Labem. Bylo však deštivé počasí, proto byl výlet dříve ukončen.

V novém školním roce byla z prostředků SRPŠ připravena pro děti mikulášská nadílka. Větší děti vystoupily se svým programem na vánočním posezení s důchodci v domě K. Biebla. Kontrolu zdravotního stavu žáků MŠ zajišťuje dětská lékařka a stomatolog svými pravidelnými prohlídkami dětí.

Spolupráce s MNV je velmi dobrá. Veškeré požadavky a připomínky jsou řešeny ve spolupráci se školskou a kulturní komisu při MNV Slavětín. Jejím členem je i ředitelka MŠ, tak že informace o provozu MŠ jsou bezprostřední.

Výstavba v obci

V roce 1985 byly dle povolení stavební komise MNV prováděny v obci tyto adaptace:

Miluška Marková – Slavětín 73 – dřevěný přístřešek na nářadí v zahradní kolonii ve Slavětíně

Vlastimil Chramosta – Slavětín 95 – přístřešek na nářadí v zahradní kolonii ve Slavětíně

František Henzl – Slavětín – přístřešek na nářadí v zahradní kolonii ve Slavětíně

Antonín Kmošek – Slavětín 3 – přístřešek na nářadí v zahradní kolonii ve Slavětíně

Horst Poschl – Slavětín – prodloužení stavebního povolení

Kuta Jiří – Most – oprava a stavba plotu u domku čp. 40 ve Slavětíně

Kouba František – Slavětín 184 – výměna 2ks oken za 3 dílná

Lískovec Jan – Slavětín 43 – napojení domácí vodárny z veřejné studny u požár. zbrojnice

Militská Milostava – Teplice – prodloužení lhůty k dokončení stavby v Kystře

Tlustá Jaroslava – slavětín 152 – prodloužení staveb. povolení

Severočeské drůbežárské závody Žatec – povolení k úpravě šachty pro čerp. stanici

Václav a Libuše Kautských – Slavětín – přestavba stodoly na rod. domek

Bartoš František – Slavětín 186 – prodloužení stavebního povolení – hosp. přístřešek, kolna¨

Maliník Zdeněk – Louny – stavební úpravy domku čp. 67 ve Slavětíně(oprava vrat, výměna oken, oprava podlah)

Jaroslav Babický – Slavětín 181 – přístavba skladiště

Rudolf Henzl – Slavětín 167 – přístavba kuchyně, soc. zařízení, koupelny a vybudování teplovodního topení a jímky na vyvážení

Kromě těchto adaptací probíhá již několik let oprava slavětínského kostela, který je unikátní kulturní památkou.

Náhodou se mi dostala do rukou historická kniha Lounsko od V. Krupky, vydaná v Praze r. 1872 O kostele ve Slavětíně je tam psáno: „Druhou uměleckou památkou v okresu (po chrámu Sv. Mikuláše v Lounech) je kostel ve Slavětíně – menší a chudší, ale starší než Lounský. Sloh jest prostá, ale ryzí gotika ze XIV. věku, již přistavěno poněkud větší presbyterium k maličké, starší lodi chrámové na rozšíření kostelíka. Památná kusá loď tato jest slepena jako z dvou půlí: hrubší gotiky z XIII. věku a ještě starší románské půle o hlubokých, soustředně do kulata klenutých oken a rovném trámoví stěn. Všelijaká ornamentika románského slohu tu ovšem schází, ale bytost její jest přece jen nepochybna z těch několika málo rysů základních. Slohem tím s vírou přímo z Římska přineseným se stavěly první kostely v Čechách jsouce už nemalou vzácností u nás. V Lounsku máme jen tohoto zbytku, za to v sousedství v Želkovicích a v Libčevsi.

Vysoká sedlová střecha gotická uzavírá přiměřeně stavbu, za to ji ruší nemálo obě věže, zvláště nová hlavní tísnící jednak stavbu, jednak ji paslohem svým (bez štítů v půli neb jehlanů v rozích) a obráceným poměrem zdiva a kryvu v nelad uvádějíc. Pohříchu jest kostelík silně zandán a zastavěn.

Vzácnou památkou jest ještě zavírací oltář vhodně opravený, původní to řezba z r. 1531.

Semenářský státní statek Slavětín

vedoucí: ing. Jaromír Gloser, zast. vedoucího: František Gabriel, hlavní ekonom: Olga Hlavanová, agronom: ing. Jiří Bešta aj. Neubert

Celková výměra orné půdy: 2.205 ha, louky a pastviny 91 ha.

Počet stálých pracovníků: 79

Hospodářské výsledky za rok 1985:

PLODINA: OSETÁ PLOCHA: Ø VÝNOS NA 1 HA PLODINA: OSETÁ PLOCHA: Ø VÝNOS NA 1 HA
Pšenice ozimá 566,19 4,29t Cukrovka technická 130 33,92t
Ječmen ozimý 123,14 4,84t Kukuřice na siláž 302,55 19,85t
Ječmen jarní 390,67 4,57t Víceleté pícniny v přep. na seno 469,95 7,07t
Cukrovka semenačka 54 1,43t Meziplodiny, krmné směsky 55,08 27,76t
Vojtěška na semeno 100 13kg! Strnisková směska 348,68 6,25t

Počátek a konec žní: 18.7. – zimní ječmen – 29.8. poslední obilí

počátek a konec řepné kampaně: 7.10 – 30.10. 1985

Náklady na ochranu rostlin: Chemická ochrana rostlin: 977.000,- Kčs, náklady na rozmetání a leteckou ochranu: 700.000,- Kčs.

Nové mechanické prostředky k doplnění stavu:

drtič brázd – 28.196,-                                    vyoravač KLEINE – 379.900,-

kombajn E512 – 182.700,-                            secí stroj botkový – 44.415,-

sazeč cukrovky – 168.751,-                           traktor 161-45 – 239.295,-

smyky 2x – 40.220,-                                      sběrací nakladač – 183.000,-

přívěs trakt. 2x – 41.685,-                             žací lišta – 65.310,-

                            39.270,-                             60 c (na plečku) – 153.000,-

traktor portálový – 210.381,-                        autogreidr – 301.040,-

traktor 5211 – 223.984,-

                                                                       celkem nové stroje za 20,107.000 Kčs

Spolupráce MNV: Závazek na výpomoc s technikou za 11.600,- Kčs byl splněn.

Patronáty a jejich využití: ZŠ Černčice – pomoc při selekci obilí, kulturní vložky. Závod zase pomoc strojovým parkem, exkurze v závodě apod.

Investiční výstavby: Koncem roku 1984 byl dokončen nový panelový dům se 6 bytovkami a v roce 1986 byl obydlen.

Úpravy a adaptace: úprava vyhořelé stodoly v čp. 1 na garáže

Závazky na zvýšení výroby: závazek v hodnotě 210.550 Kčs

                                                                             299.450 Kčs – t. j. splněn na 142,22%

V ČSSS byly v roce 1985 2 kolektivy BSP – traktoristé a opraváři. 1x zájezd BSP. Lázeňská péče byla vyřizována podle požadavků pracujících. Stravování: Stravovalo se 60% pracujících v závodní kuchyni.

POČASÍ

Počasí na začátku roku bylo poznamenáno dvěma vlnami vysokých mrazů, od 4.1. do 11.1. a potom od 10.2. do 16.2.. Ty zavinily zamrznutí mnoha vodovodů i odpadních kanalizací a projevily se nepříznivě i v živočišné výrobě. ačkoli nebylo mnoho sněhu, přesto 16. ledna vytvořil vítr na silnicích závěje a 30. ledna ráno začalo při teplotě -1°C pršet. To mělo za následek velké náledí, takže se téměř zastavila silniční doprava. Ještě v březnu několikrát sněžilo,ale teploty kolísaly jenom mezi +5 a -5°C. Poslední týden v dubnu se velmi ochladilo, noční teploty okolo 0°C, místy přízemní mrazíky, sněhové a dešťové přeháňky, ale stále málo vody. Od 5. května se oteplilo, nastalo pěkné počasí, avšak stále velké sucho. Koncem května přišla další teplá vlna, teploty ve dne 26 – 29°C, v noci 11 – 15°C. Červen byl naopak chladný, noční teploty klesaly až na 3°C, deště však stále málo. Teprve v srpnu, když nastaly žně, začalo pršet 12. srpna při bouřce spalo asi 20mm vody a 17. srpna po poledni opět při bouřce dokonce 44mm vody! Podzim byl teplý, ale opět suchý. Noci byly chladnější, ale přes den slunečno a teploty 20 – 23°C, ráno mlhy. Ještě 9. listopadu vystoupla teplota na 12°C. Koncem měsíce se ochladilo, napadl sníh, ale od 6. prosince nastala obleva, sníh roztál a teplota několikrát vystoupila na 10°C. teprve koncem prosince – 28.12. – se ochladilo a napadl nový sníh.

PŘEHLED SRÁŽEK

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Mm: 25 12 47 7 8 23 47 145 13 1 38 6

Svaz požární ochrany

SPO ve Slavětíně patřil i v roce 1985 mezi nejaktivnější složky NF v obci. Schůze  – jak výborové, tak i členské se konaly pravidelně pravidelně podle plánu. Na nich byly řešeny potřebné záležitosti např. příprava věnečku, kondiční jízdy řidičů vozidla SPO, služby na protáčení stříkačky, auta a na úklid sněhu před zbrojnicí. Taneční věneček se vydařil, navíc zorganizovalo SPO na neděli dětský karneval. Byla zorganizována brigáda na vyčištění požární nádrže. Při vypuštění byly shledány praskliny. Ty byly za spolupráce s MNV vyspraveny. SPO se zúčastnil cvičení v Telcích a provedl také preventivní prohlídmy budov. v červenci SPO uspořádal taneční zábavu. dalším úkolem bylo zajištění výroční členské schůze. Členové SPO odpracovali 305 hod. na údržbě techniky (plán byl 100hod.) a 260 hod. věnovali zvelebování životního prostředí. splnili i svůj závazek na pomoc zemědělství, sebrali 11q železa a vysázeli 30 keřů.

13. července bylo sborem z Veltěž uspořádáno ve slavětíně námětové cvičení. Byla vyzkoušena stříkačka PS-8 z Kystry, kterou bylo nutno na místě opravit. V požární soutěži v Hřivčicích obsadili slavětínští 2. místo za požárníky z Pátku.

Jediný výjezd k požáru byl 20. července. bylo to zdolávání požáru řezačky E280 v katastru obce Kystra. K požáru dojelo družstvo včas – i přes velké problémy s vyhlášením požáru. Školení bylo prováděno pravidelně a účast členů byla dobrá.

Různé zajímavosti:

Obsazení zdravotního střediska ve slavětíně.: Po odchodu MUDr. Ullmanové, která na zdejším středisku působila mnoho et, se zde během roku lékaři střídali. Nyní zde působí MUDr. Soutner. Zdravotní sestra Hana Ceznerová zde pracuje i nadále. Jako dětská lékařka zde ordinuje MUDr. Prášilová a v zubním středisku MUDr. Zd. Hanzlová.

Pošta Slavětín

Také zde došlo ke změnám. Do důchodu odešla vedoucí pošty ST. Týcová a na její místo nastoupila Irena Nováková, Koncem roku odešla a od té doby se na poště střídají administrátorky z Lounské pošty.

Jednota

Prodejna potravin a smíšeného zboží: vedoucí Věra Pöschelová a prodavačka Věra Týcová.

Pohostinství: Jana Parkmanová a Lenka Křížová

Ubývání počtu obyvatel

Přestože Slavětín je střediskovou obcí s plnou občanskou vybaveností – MŠ, prodejna, zdravotní středisko, pošta, pohostinství – i s možností mnoha autobusových i vlakových spojů, přesto každoročně a nezadržitelně počet obyvatel klesá. Důvodů je jistě více, ale jeden z největších je asi i nedostatek bytů. Jsou to především mladí lidé, kteří se stěhují do města do panelových sídlišť, protože zde nemají majitelé ze spekulativních důvodů neprodávají a domů „nevyužívaných“ jen pro rekreační účely – tedy tzv. chalup, i když jen málo z nich je vyňato z bytového fondu.

Předsedové složek NF

KSČ: Milan Oulický, SČSP: Antonín Zázvorka, SPO: Pavel Suchý, T. J. Sokol: Rudolf Náhlovský, ČSŽ: Ilona Babická, Svazarm: Pavel Novák, ČSCH, Jaroslav Verner, ČZS: Josef Zahrádka, DV Jednoty: Věra Lískovcová..

Sto let ostavila v tomto roce slavětínská radnice. Byla postavena v roce 1885.

Rok 1986

Bohaté politické události tohoto roku vyvrcholily v měsíci březnu, kdy ve dnech 24. – 28. se v Praze konal XVII. sjezd Komunistické strany Československa, který zhodnotil uplynulé období a vytýčil hlavní směry rozvoje našeho hospodářství a života zemi do r. 1990. druhou významnou událostí byly volby do zastupitelských sborů, které proběhly ve dnech 23. a 24. května – poté co jsme oslavili 41. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

            Volbami byla uzavřena další etapa usilovné práce NV zaměřené k vytvoření podmínek pro další ekonomický, sociální a společenský rozvoj našich občanů. Lze říci, že jen s obtížemi se podařilo v naší obci zachovat samostatný orgán lidosprávy. S jeho ses tavením byly nemalé starosti a to při zajišťování kandidátů na poslance.

            Nově zvolený orgán začal plnit společně s VO KSČ a složkami NF hlavní úkoly, které jsou obsaženy ve volebním plánu pro r. 1986. Jeho jednotlivé části byly v roce 1986 plněny takto.

            Na úseku ideově výchovné práce MNV prostřednictvím Osvětové besedy a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF zpracoval Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 39 akcí. Šlo o akce při příležitosti státních svátků významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy. Tento plán byl splněn a v prosinci se uskutečnila Vánoční beseda s důchodci. Na všech těchto akcích se podílely vedle VO KSČ, MNV, OB, komise školské a kulturní a sociálně zdravotní také tyto složky NF: Svazarm, Svaz požární ochrany, DV Jednoty, T. J. Sokol, SČSP, SSM a ČSCH. Při MNV pracuje i SPOZ. V tomto roce členky navštívily 25 občanů při jejich životních jubileích a byly též předány kondolenční listiny pozůstalým.

Uskutečnilo se i vítání občánků – bylo jich individuálně přivítáno 5.

            Dále při MNV pracovala komise pro Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva – JSBVO.Jejím úkolem je zajišťování branné výchovy a působnosti MNV, školení obyvatel v civilní obraně a zajištění plnění úkolů ZO Svazarmu. V roce 1986 bylo provedeno 2x školení CO na téma: „Světový revoluční proces a úloha proletářského internacionalismu v boji proti imperialismu“ a „Zásady vyprošťování osob a hašení malých požárů“. V prosinci byly k vánocům 4 občanům v základní vojenské službě a to:Petru Brožovi, Miloši Mazochovi, Drah. Straňkovi a Liboru Svědíkovi poslány knihy.

            V další části volebního programu NF na úseku politicko organizátorské práce byla činnost MNV zaměřena na spolupráci se složkami, s cílem zapojit občany do veřejně prospěšné práce při plnění úkolů celoobecního závazku na rok 1986. Tento závazek byl uzavřen na úseku investiční a neinvestiční výstavby. Celkem 3x proběhlo v tomto roce jednání s předsedy složek NF.

            Na úseku činnosti sociálně ekonomické vycházel NV z potřeb občanů a zajišťoval jednak péči o občany na zaslouženém odpočinku a dále pak služby jako např. čištění a praní prádla 1x za 14 dní prostřednictvím OPS, prostřednictvím Hygien 1x týdně služby kadeřnické, prostřednictvím plynárny Chomutov dovoz topného plynu 1x za 14 dní a prostřednictvím MNV Peruc odvoz popele a pevných domovních odpadků Kuka vozem a to v zimním období 1x týdně a v létě 1x za 14 dní.

            Na úseku investiční a neinvestiční výstavby, byl na rok 1986 uzavřen celoobecní závazek na počest XVII. sjezdu KSČ a 65. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských sborů. Tento závazek vycházel z pracovní iniciativy a aktivity složek NF, a občanů při zlepšování životního prostředí. Na úseku investiční výstavby v roce 1986 byla provedena výstavba oddělovače dešťových vod na kanalizační síti pod vodní nádrží, kde s finančními náklady 20.000,- Kčs byla vytvořena hodnota díla za 25.000,- Kčs.

            Na úseku neinvestiční výstavby se předpokládalo provést úklid obce – a to jarní a podzimní – úklid veřejného prostranství, parků a zeleně a provést oplocení budovy Občanského výboru na Kystře s fin. náklady 11.000,- Kčs a HD 15.000,- Kčs.

            Tento závazek byl překročen o provedené práce při opravě štítů bývalé školy ve Slavětíně, kdy s FN 30.000,- Kčs byla vytvořena HD 42.000,- Kčs.

            Dále se provádí přístavba čp. 42 – dům MNV pro lékaře, kde u 1.12.1986 byla s finančními náklady 120.000,- Kčs provedena přístavba v původním prostoru, která není ještě dokončena. takže na úseku neinvestiční výstavby byl v roce 1986 překročen závazek s FN 121.000,- Kčs vytvořena hodnota díla 137.000,- Kčs. Bylo vysázeno 150 růží, 45 keřů a 5 smrčků. MNV měl zajistit sklizeň sena z nezemědělských ploch a to ve výši 50q. I tento úkol byl splněn a bylo odevzdáno 52q. Nejvíc se na splnění podíleli: Kučera F. – 21,5q, Pazourek Ant. – 8q, ČSCH – 8,5q, Dlouhý J. – 6,5q, Suchomel Jan – 4q, Verner Jar. – 3,7 q sena.

 • Volby do zastupitelských sborů

probíhaly ve dnech 23. a 24. května. Občané přistupovali k volbám zodpovědně, volby proběhly důstojně, nedošlo k žádným negativním jevům. Všichni navržení kandidáti do všech stupňů zastupitelských sborů byli zvoleni 100% hlasů.

Na zajištění volebního aktu se podílely 2 okrskové volební komise, (Slavětín, Kystra) jedna místní volební komise a jedna obvodní volební komise. Při volbách byli přitomni: předseda VO KSČ, předseda MV NF a zástupci jednotlivých složek NF. Volební místnosti ve Slavětíně i na Kystře byly velmi dobře připraveny jak po stránce výzdoby, úpravy, tak i co do pomůcek k volbám. Jednotlivé komise i předseda VO KSČ pravidelně v průběhu voleb podávali informace nadřízeným orgánům. Občané  byli v průběhu volebního aktu pravidelně informováni místním rozhlasem. V této informaci byli občané seznámeni s počtem zapsaných voličů a s počtem vydaných hlasovacích lístků voličům.

            V předvolebním období byla provedena beseda s nově navrženými kandidáty NF, dále ve všech složkách NF a na členské schůzi VO KSČ byli členové seznámeni s navrženými kandidáty. Předvolební chůze se uskutečnila 16.5. v místní sokolovně za účasti 90 občanů. Schůze měla slavnostní ráz. Přispělo k tomu kulturní vystoupení žáků ZŠ Černice a také hudba OB Slavětín, která k dobré pohodě vyhrávala před schůzí i po ní. K volbám přistoupilo ve Slavětíně i 6 prvovoličů. Těm dali pionýři květiny a členové fotokroužku OB je vyfotografovali. Obdrželi též pamětní list z rukou zástupců MNV. Členové OB vyfotografovali všechny kandidáty a fotografie umístili na panelech v místní prodejně Jednoty a v agitačních skříňkách. Všichni měli připojený i krátký životopis. Zachyceny jsou okem objektivu i další zajímavosti z průběhu voleb. při této příležitosti byla vystavena také kronika obce s fotopřílohou.

            Funkcionáři MNV, VO KSČ, složek NF prováděli v předvolebním období agitaci mezi občany ( relace v místním rozhlase, sestavení 20 agitačních dvojic). Tato dobrá  agitační práce se projevila tím, že v prvém dnu voleb ze zapsaných 323 voličů odvolilo 317 voličů. Všechny volební komise byly řádně proškoleny, takže v jejich práci nebylo závad.

            Směny NF byly v jednotlivých složkách v předvolebním období zaměřeny na úklid obce a v průběhu volebních dnů občané dokončovali okopávku cukrovky v místním zemědělském závodě.

            Při slavnostní schůzi k 41. výročí osvobození naší vlasti bylo provedeno slavnostní položení kytice k desce s. Rejhy na budově býv. školy. Při této schůzi byly pak m. j. také popularizovány volby.

            Po materiální stránce byly volby dobře připraveny a stejně tak i po stránce organizační. Propagační materiály k volbám byly umístěny v obou obcích na vývěsních tabulích, dále v prodejně Jednota ve Slavětíně a v ostatních veřejných budovách. Pěkná úprava volebních budov byla kladně hodnocena i zástupci vyšších orgánů, kteří v průběhu voleb do volebních místností zavítali.

            V prvním dnu vyhrávala před volební místností ve Slavětíně dechová hudba ŽOS Louny. Ve volebním obvodu Kystra bylo již 23.5. v 16,30 hodin dosaženo 100% účasti voličů.

            Celkově byla jak předvolební příprava, tak agitační práce i vlastní volební akt ze strany představitelů MNV, VO KSČ i jednotlivých složek NF hodnocen pozitivně. Předvolební přípravy v obcích zajišťovala především VO KSČ, MNV i jednotlivé složky NF. Okresní správou spojů  bylo přezkoušeno telefonické spojení a zabezpečen jeho bezporuchový provoz. Ve spolupráci s PS VB byla zajištěna ostraha volebních místností v průběhu volebních dnů.

            MNV ve Slavětíně seznámil dne 24.5. ve 14,30 všechny poslance s výsledky voleb a předseda místní volební komise předal všem zvoleným poslancům do MNV i ONV osvědčení o zvolení poslancem. Kladem voleb ve Slavětíně je skutečnost, že všichni poslanci byli zvoleni 100% hlasů.

Kandidáti NF do MNV ve Slavětíně

 1. Marie Bažantová, 39r., účetní
 2. Adolf Botha, 29r., státní zaměstnanec
 3. Václav Ditrich, 39r., elektrosvářeč
 4. Jarmila Hájková, 38r., skladnice
 5. Václav Jakeš, 50r., mistr
 6. Hana Jarošová, 49r., úřednice
 7. Jiří Kouba, 52r., skladník
 8. Jana Kozáková, 29r., ředitelka MŠ
 9. ing. Josef Krejzl, 54r., technik
 10. Josef Kubáč, 45r., technik
 11. Václav Kubáč, 31., lakýrník
 12. Miroslav Kraus, 46r., traktorista
 13. Jaroslav Leník, 38r., opravář
 14. Milan Oulický, 38r., dělník
 15. Věra Pöschlová, 28r., vedoucí prodejny
 16. Václav Roháč, 30r., instalatér
 17. Josef Spurný, 38r., soustružník
 18. Miroslav Suchomel, 41r., technik
 19. Pavel Suchý, 28r., automechanik
 20. Jaroslav Verner, 49r., elektrosvářeč

Kandidát do ONV: s. Málek

Kandidát do KNV: s. Houdová

Dne 25.6. 1986 se konalo ustavující plenární zasedání MNV.

Byla zvolena mandátová a návrhová komise, pak zvolení poslanci složili slavnostní slib a stvrdili jej podáním ruky zástupci  VO KSČ s. Václavu Šimkovi a podpisem. Při slavnostním aktu všichni přítomní povstali. Po skončení slibu byla zahájena čs. hymna.

Dále pak byla provedena volba předsedy, tajemníka, členů rady a členů jednotlivých komisí – s tímto výsledkem:

Předseda MNV: Suchý Pavel

Uvolněný tajemník MNV: Verner Jaroslav

Rada MNV: Suchý Pavel, Verner Jaroslav, Jakeš Václav, Botha Adolf, Roháč Václav, Jarošová Hana, Kozáková Jana

Komise OVP: Předseda: Botha Adolf, tajemník: Suchomel Miroslav, členové: Oulický Milan, Kubáč Václav, aktivisté: Henzl Rudolf, Altman Josef

Komise MH a výstavby: Předseda: Jakeš Václav, tajemník: ing. Krejza Josef, členové: kubáč Josef, Kraus Miroslav, Spurný Josef, aktivisté: Černý Pavel, Hamouz Josef, Roháč Jiří

Komise školská , kulturní a sociálně zdravotní: Předseda: Roháč Václav, tajemník: Kouba Jiří, členové: Bažantová Marie, Hájková Jarmila, Pöschlová Věra, aktivisté: Oulická Věra, Spurná Jaroslava

Komise finanční a zemědělská: Předseda: Jarošová Hana, tajemník: Ditrich Václav, člen: Leník Jaroslav, aktivisté: Kučerová Helena, Koudela Vlastimil

Sbor pro občanské záležitosti: (SPOZ) – Kozáková Jana, členky: Jakešová Jiřina, Spurná Jaroslava, Černá Zděnka, Orlická Věra, Týcová Věra, Zedníková Libuše

Komise JSBVO: Suchý Pavel

Celkový počet zvolených poslanců do MNV: 20, z toho žen 5, dělníků 11, inteligence 9, členů KSČ 15, bezpartijní 5, národnost česká 20. Věkové složení: Do 35 let 6 poslanců, nad 35 let 14 poslanců. Věkový průměr MNV Slavětín = 39 ½ roků.

 • K závěrům XVII. sjezdu KSČ

promluvil předseda MNV s. Pavel Suchý.  Stručně zhodnotil dobré výsledky voleb a projevil přání, aby aktivita z předvolebního období neochabla ani při plnění náročných úkolů nového volebního období. Prohlásil, že nový volební období program na léta 1986 – 1990 obsahuje zásady zahrnující plánované akce a úkoly pro rozvoj obce Slavětína a části Kystra i společné úkoly NV, společenských organizací a závodů. Řekl, že volební program je otevřeným dokumentem, který bude neustále doplňován potřebami, vyplývajícími z růstu životní úrovně občanů.

Podtrhl nutnost zvýšení úrovně práce NV, které se neobejde bez zkvalitnění činnosti volených orgánů i poslanců. Změny ve složení poslaneckých sborů, jejich výrazné omlazení a nástup nových občanů do funkcí je v souladu s potřebami metod práce v současných podmínkách.

Dále pak předseda MNV poděkoval odstupujícímu orgánu MNV za vše pozitivní co bylo v obci vykonáno. Řekl, že na úspěších se velkou měrou podílely komise, rada MNV a jmenovitě předseda s. Zahrádka.

 • Nový volební program na léta 1986 – 1990

usměrňuje aktivitu a iniciativu občanů ke splnění cílů politiky KSČ, k dalšímu upevňování její vedoucí úlohy a k prohloubení jejího s nejširšími masami pracujících. VP je rozčleněn na tyto úseky:

 • Oblast ekonomická a sociální

a) – dbát o ochranu půdního fondu, využití veškeré zemědělské půdy a využívat i pozemků nevhodných k zemědělských výrobě

 – zajistit pomoc občanů a organizací NF při špičkových pracích v ČSSS

 – k akci „Každý občan 1q sena“ získat co nejvíce občanů

b) – na úseku životního prostředí: – prostředky ze sankcí za znečišťování prostředí (4.000,-Kčs na voleb. období) využít k výsadbě stromků, keřů a růží

 – zajistit údržbu zeleně

c) – na úseku dopravy: – od roku 1987 MNV zajistí každoroční údržbu místních komunikací od Okresní správy silnic v Lounech – do výše 50.000,- Kčs

– udržování pořádku a zajištění oprav autobusových zastávek ve slavětíně a Kystře

d) – na úseku zdravotnickém

– MNV bude prostřednictvím komise sociální a zdravotní organizovat přednášky pro důchodce

 – bude vedena evidence starých osob a sociálně potřebných důchodců

 – MNV bude prostř. své komise provádět kontroly v prodejnách

 – MNV bude spolupracovat s ONV při řešení zanedbání péče o děti

e) – Služby obyvatelstvu: MNV bude sledovat jejich poskytování v dosavadním rozsahu

 • Akce „Z“

V roce 1987 z investičních akcí uskutečněna výstavba objektů na sedimentačním rybníku a to náklady 150.000,- Kčs

Z neinvestičních akcí to budou: Oprava parků, veřejných prostranství, laviček, vývěsních skříněk, oprava budovy MNV – náklady 250.000,- Kčs – tedy celkem na rok 1987 = 400.000,- Kčs.

V roce 1988 bude z investičních akcí provedena výstavba přivaděče vody Veltěže – Slavětín – náklady 250.000,- Kčs. z neinvestičních akcí je plánovaná pouze údržba bytovky, údržba parků a veřejných prostranství – náklady 30.000,- Kčs. Celkem tedy na rok 1988 náklady 280.000,- Kčs.

V roce 1989 je do investičních akcí zahrnuta I. etapa výstavby vodojemu a rozvody s náklady 750.000,- Kčs. Z neinvestiční části pak pouze oprava budovy občanského výboru v Kystře a úprava parků a veřejných prostranství – náklady 30.000,- Kčs. Na rok 1989 tedy celkem 780.000,- Kčs.

V roce 1990 je v investiční  části akce „Z“ II. etapa výstavby vodojemu a rozvodu vody – plánované náklady 200.000,- Kčs. Z neinvestičních akcí bude provedena úprava večejných prostranství, oprava laviček, vývěsních skříněk a úprava areálu u vodní nádrže – náklady 15.000,- Kčs. Celkem tedy na rok 1990 215.000,- Kčs.

MNV v této části zajistí:

 • ve spolupráci s MTZ ONV Louny potřebný stavební materiál, projektovou dokumentaci a stavební dozor
 • bude uzavírat dohodu o výpomoci mechanizací
 • každoročně uzavře celoobecní závazek na základě závazků složek NF a občanů MNV na základě usnesení rady ONV č. 139/85 projedná stav zchátralých budov v obci, které narušují zlepšení vzhledu a stavebně technického stavu těchto budov, zejména budova čp. 15 – Oseva Slavětín, čp. 24 – Svazarm, 25, 27. 87, budova 12 (MNV). složky NF v obci na úseku zvelebení budou provádět údržbu svých objektů a okolí a pomohou při akci „Z“ i při nárazových polních pracích a prostřednictvím JPKVČ se budou podílet na politickém a společenském životě v obci.
 • Složky NF v obci a jejich předsedové

SPO                –           s. Suchý Pavel

ČSCH             –           s. Verner Jaroslav

DV Jednoty    –           s. Lískovcová Věra

T. J. Sokol       –           s. Náhlovský Rudolf

SČSP              –           s. Zázvorka Antonín

SSM                –           s. Frič Jan

ČZS                –           s. Zahrádka Josef

Svazarm          –           s. Novák Pavel

ČSZ                –           s. Babická Ilona

 • Hospodaření MNV ve Slavětíně za rok 1986
VÝDAJE: ROZPOČET: ČERPÁNÍ: PŘÍJMY: ROZPOČET: PLNĚNÍ:
Vodní hospodářství 2.000 2.000. Stravné ŠJ 27.000 36.014
Komunikace 5.000 4.984 Telef. popl. od občanů 1.000 733
32.000 21.800 Nájemné od občanů 2.000 2.907
ŠJ 38.000 46.289 Nájemné od organizací 15.000 13.063
OB 8.000 5.000 Daň z příjmu obyv. 1.000 2.160
Pam. K. Biebla 25.000 15.873 Daň domovní 18.000 19.270
SPOZ 7.000 3.964 Správní poplatky 2.000 1.690
SPO 6.000 5.858 Místní popl. ze psů 2.000 1.690
Veřejná správa 85.000 77.682 Daň zemědělská 16.000 16.356
Všeob. bytová péče 118.000 145.751      
Veřejné osvětlení 34.000 36.042   Hospodaření DP k 31.12.1986
Zeleň 8.000 13.123 Stav běžného účtu Příjmy Výdaje Z toho mzdy pracovníků Odvod z nemoc. pojištění Odvod 4% pro NV 37.170,58
Odvoz odpadků 1.000 720 84.533,60 44.203,50
Akce „Z“ 20.000 19.604 38.488,-
      1.620,-
      1.539,52
 • Seznam akcí, které podle plánu kulturně výchovné činnosti proběhly v roce 1986
Název akce Termín Pořadatel  
Branná výchova obyvatelstva Leden MNV  
Závody ve sportovní střelbě Únor Svazarm  
Slavnostní schůze k 38. výročí Únor MNV, KSČ, OB  
Požárnický ples Únor SPO  
Střelecké závody mládeže Únor Svazarm  
Sokolský ples Březen T. J. Sokol  
Dětský karneval Březen T. J. Sokol  
Výsadba okrasných stromků a keřů Březen Složky NF  
Oslava Mezinárodního dne žen Březen SPOZ, DV  
XVII. sjezd KSČ Březen MNV, KSČ, OB  
Přednáška o historii zvuku Duben Svazarm  
Vyhlášení Koštického vládního pragramu Duben MNV  
116. výročí narození V. J. Lenina Duben SČSP  
Výsadba okrasných stromků Duben MNV  
Jarní úklid obce Duben MNV  
Úklid hřiště Duben T. J. Sokol  
Vyčištění vodní nádrže Duben MNV, SPO  
1. máj – svátek práce Květen MNV, KSČ, OB  
41. výročí osvobození Květen MNV, KSČ, OB  
Volby do poslaneckých sborů Květen MNV  
Výstavba kroniky a fotopřílohy Květen MNV, OB  
Výstavka prací členů fotokroužku Květen OB  
Staročeské máje Květen SSM
Střelecké závody mládeže Květen Svazarm
Oslava 65. výročí založení KSČ Květen KSČ, MNV, OB
Táborák k Mezinárodnímu dni dětí Červen Složky NF
Zájezd pro důchodce Červen MNV
Pouťová taneční zábava Červenec SPO
Pouťový turnaj v kopané Červenec T. J. Sokol
Střelecké závody Srpen Svazarm
Beseda k výročí SNP Srpen MNV, KSČ, OB
Tématický zájezd Srpen ČSCH
Tématický zájezd Září DV Jednoty
Zájezd pro důchodce Září MNV
Místní výstava drobného zvířectva Září ČSCH
66. výročí založení Rudého práva – rozhl. relace Září OB
Závody při příležitosti týdne branné aktivity Říjen T. J. Sokol
Přednáška: studená kuchyně Říjen DV Jednoty
Týden branné aktivity Říjen Svazarm , SPO
Branný závod mládeže Listopad Svazarm
69. výročí VŘSR Listopad MNV, KSČ, OB
Podzimní úklid obce Listopad MNV
Posvícenská taneční zábava Listopad T. J. Sokol
Závody ve sportovní střelbě Listopad Svazarm
Předvánoční posezení s důchodci Prosinec MNV, OB
Stolní bodování králíků Prosinec ČSCH
Vítání občánků Průběžně SPOZ
Blahopřání k životním jubileům Průběžně SPOZ
Zasílání kondolenčních listin Průběžně SPOZ
Příležitostné promítání filmů průběžně OB
Vedení kroniky, pravidelné půjčování knih Průběžně OB
 • Stavby a adaptace v roce 1986

Arnošt Procházka – Vratislavská 382/4 Praha – Bohnice  – čp. 112 ve Slavětíně – oprava kůlny, výměna oken a dveří, oprava zdí a podlah.

Josef Čihák – ul. 25. února 1272/7 – Teplice – dům čp. 75ve Slavětíně – výměna hlavních dveří, oplocení objektu, provedení elektroinstalace, oprava komína.

ZO Svazarm Slavětín, dům čp. 78 – dokončení svépomocné dílny, vybagrování dvora, oplocení.

Václav Zahrádka – Slavětín 170 – přístavba 1 místnosti, zřízení koupelny a WC

Anna Pečená – Slavětín 122 – výměna střešní krytiny

Václav Bažant – Slavětín 18 – přístavba verandy

Jana Jarošová – Slavětín 154 – přístavba verandy

Pavel Černý – Slavětín 175 – přístavba rodinného domku: přístavba 1 místnosti a nástavba

Valér Mičurda – Mládežnická 148 Hamr u Litvínova – čp. 23 v Kystře – rekunstrukce a přístavba rekreační budovy

Ladislav Nikl – Zd. Fibicha 2683 Most – dům čp. 37 ve Slavětíně – výměna oken do ulice, výměna vnitřních omítek, výměna podlah

Oseva – ČSSS Slavětín – mechanizovaný  sklad sena – 7.000m3

Miroslava Militká, Revoluční 11, Teplice – úprava stodoly na rekreační chalupu v Kystře

Mojmír a Alena Holubovi – Slavětín 190 – stavební úpravy a přístavba domu čp. 118 ve Slavětíně. Výměna oken, dveří, přístavba obýv. pokoje, koupelny, WC, chodby a zádveří. Tím bude zmodernitován na 1 + 3 s příslušenstvím.

 • POČET OBYVATEL
  K 1.1.1986 Naroz.: Úmrtí: Přihlášeno: Odhlášeno: K 31.12.1986
  m ž c m ž m ž m ž m ž m ž c
Slavětín 180 214 394 1 4 1 1 20 20 11 17 189 220 409
Kystra 16 21 37 1 1 5 2 3 2 17 22 39
Slavětín +  Kystra 196 235 431 1 5 2 1 25 22 14 19 206 242 448
 • NAROZENÍ

Veronika Nejedlá                               *8. březen 1986

Miroslav Houb                                   *22. duben 1986

Jana Bothová                                     *16. srpen 1986

Renáta Pohlodková                           *5. září 1986

Michala Kopecká                               *1. listopadu 1986

Blanka Vopatová                               *23. listopadu 1986

 • ÚMRTÍ
Jméno a příjmení Datum úmrtí Bydliště Datum narození Věk
Anna Wittkovská 15. leden 1986 Slavětín 25 13. červen 1909 77 let
Bedřich Rybář 24. únor 1986 Kystra 30 15. listopad 1904 82 let
Václav Švejnoha 20. září 1986 Slavětín 123 22. listopad 1909 77 let
 • SVATBY
Jméno a příjmení Datum narození Stav, povolání Bydliště Místo a datum oddání
Mojmír Holub Alena Lískovcová 10.9.1961 30.9.1963 Svob. – str. sazeč Svob. – učitel. MŠ Slavětín 190 Slavětín 43 MěNV Louny 18.1.1986
Luděk Vopata Blanka Kubáčová 6.2.1962 4.3.1966 Svob. – technik Svob. – technička Líšťany 3 Slavětín 130 MěNV Louny 21.6.1986

Ve vojenské prezenční službě byli v tomto roce: Libor svědík, Miloš Mazoch, Petr Brož a Drahomír Straněk

SLAVĚTÍNSKÉ DROBNOSTI

Obsazení: POŠTA – do ledna 1986 Irena Nováková, pak se zde střídaly administrátorky z loun. Od 1.4.86 je zde Milena Lesková, která dojíždí z Černčic.

Zdravotní středisko: Do konce července neobsazeno. Střídeli se zde lékaři z OÚNZ Louny – byla zde zdr. sestra Hana Ceznerová. Od 1. srpna na středisko nastoupil nový lékař uruguajské národnosti MUDr. Silva Lago German Alejandro – 51 let. Nastěhoval se do domu MNV proti Jednotě, odkud se do Loun odstěhoval dentista Bohumil Šlik. Bydlí zde s manželkou a dětmi. Od 1. září po mnoha letech práce na středisku odchází zdr. sestra Ceznerová a na její místo nastupuje zdr. sestra Gloserová z Veltěž, která předtím pracovala v dětských jeslích v Černičicích.

Prodejna Jednoty:Vedoucí: Jana Parkmanová, pomocnice Lenka Křížová

Počet domů:Slavětín 169, z toho 41 chalup a domů sloužící pouze k rekreačním účelům

                    Kystra 35, z toho 17 chalup a domů používaných pouze k rekreaci.

Cikáni: V roce 1986 žilo ve Slavětíně celkem 32 občanů cikánské národnosti. Je to 6 rodin. 17 žen. V produktivním věku je 15 lidí. Z toho 4 dojíždějí do průmyslu a 11 jich pracuje v ČSSS ve Slavětíně.

Knihovna Slavětín:Knihovníkem MLK je Václav Kouba. Knihovna je umístěna v Domě Konstantina Biebla a vykazuje zvýšený počet čtenářů.

ROK ČTENÁŘI VÝPŮJČKY DĚTSKÁ L. BELETRIE NAUČNÁ L.
1984 386 980 245 1130 185
1985 412 840 315 984 212
1986 432 825 457 890 220

Mateřská škola

Ředitelka: Jana Kozáková, učitelka Hana Faixová, která nastoupila za s. Minaříkovou od 1. srpna. Dříve působila na MŠ v Černčicích. Kuchařka: Jana Drápáková, školnice: Marie Pečená, ved. školní jídelny: Věra Lískovcová.

Provoz MŠ začíná v 6,45 hod. a končí v 16,45 hod. V červnu 1986 bylo zapsáno 26 dětí, na počátku nového školního roku 1986/87 měla MŠ 28 dětí, z toho 4 dvouleté. Všechny děti, které navštěvují MŠ jsou ze Slavětína.

Patronátní smlouva byla uzavřena s BSP Severočeských drůbežárenských závodů – provozovna Slavětín. tato smlouva však doposud byla jen formální. Nyní se jedná o uzavření nové smlouvy nebo o zrušení patronátu.

S dětmi  MŠ vystoupula na oslavách MDŽ v domě Konstantina Biebla, které pořádal MNV a na předvánočním posezení pro důchodce. Děti MŠ se také pravidelně zúčastňují vítání občánků, které pořádá místní SPOZ.

V roce 1986 byla celá budova mateřské školy vymalována a byl též proveden nátěr všech potřebných ploch (schodiště, umývárna, WC apod.) Prostřednictvím MNV byla zajištěna výměna sociálního zařízení, zhotovení dřevěného plůtku nad schodiště a zábradlí na schodišti. Za pomocí tatínků byly rozbourány nepoužívané komíny a opravena střecha MŠ. Byly zakoupeny též nové ručníky a nové povlečení na lůžkoviny pro děti.

Hračky a pomůcky jsou dopňovány během roku z prostředků MNV nebo dodávkami n. p. Komenium. Výbor SRPŠ zůstal beze změny. Schůze byly v roce 1986 pořádány pravidelně podle plánu školy. SRPŠ připravilo ze svých prostředků pro děti mikulášskou nadílku a výlet rodičů s dětmi do ZOO v Ústí nad Labem, který se vydařil.

Na konci června proběhlo rozloučení s dětmi, které odcházely do 1. tř. základní školy. Při této příležitosti obdržely děti knihu.

Severočeské drůbežárenské závody, koncernový podnik Příšovice, závod O3 Žatec, provozovna Slavětín

Vedoucí provozovny:

Počet zaměstnanců: 26 žen, 11 mužů, 5 důchodců. Od roku 1985 se zde pracuje na rozrasčot, byla ustavena BSP.

provozovna slavětín se může i v rámci zábodu pochlubit pěknými výsledky. Např.: % líhnutí se zde zlepšilo v roce 1986 oproti minulému roku o 3,6%. Celkový výsledek líhní byl 79,59% – tím byl plán líhnutí splněn na 103,07% a v provozovně Slavětín bylo v roce 1986 vylíhnuto 15,219.440 kuřat!!

V provozovně se stále buduje. I v roce 1986 byla prováděna dostavba a rekonstrikce líhní. Byla postavena nová trafostanice, přistavená budova byla zakryta stropními panely. Akce byla zajištěna od OSP Louny a vlastními silami. Většina stavebních prací byla provedena nekvalifikovanými silami (NVÚ Bělušice). Některé práce před koncem roku provedl Agrostav Žatec. V roce 1986 byl zde podán 1 zlepšovací návrh a také byl realizován.

Středisko slavětín dosahuje náklady na 1 jednodenní kuře 3,16 Kčs – t. j. úspora proti plánovaným nákladům o 5 haléřů na 1ks.

Průměrný výdělek na 1 pracovníka byl v roce 1986 2.259,- Kčs.

OSEVA – Semenářský státní statek Slavětín

Vedoucí: ing. Jaromír Gloser, technolog: František Gabriel, hl. ekonom: Olga Hlavanová, hl. agronom: J. Neubert, hl. mechanizátor: Vrat. Purchart.

Celková výměra orné půdy: 2267 ha, louky a pastviny 19 ha

Počet stálých pracovníků k 31.12.1986 – 61, z toho 49 dělníků a 12 technickohospod. pracovníků.

Počet sezónních pracovníků: 48

Hospodářské výsledky za rok 1986:

PLODINA OSETÁ PLOCHA ØVÝNOS Z 1 HA V T PLODINA OSETÁ PLOCHA ØVÝNOS Z 1 HA V T
Pšenice ozimá 451,15 ha 4,44 Kukuřice siláž 287,31 ha 26,83
Ječmen ozimý 93,09 ha 4,22 Víceleté pícniny v přep. na jetel 15 ha 5,26
Ječmen jarní 473,28 ha 4,12 Víceleté pícniny v přep. na jetel 440 ha 9,93
Cukrovka semenačka 45 ha 1,- Meziplodiny (krmné směsky) 103,82 ha 22,18
Vojteška na semeno 30 ha 0,06 Strnisková směska 300 ha 6,57
Cukrovka technická 130 ha 33,34 Bob 156,66 ha 1,90
      Hrách 55 ha 3,03

Začátek žní: 15. července, ukončení 30. srpna. Začátek řepní kampaně 6. října, ukončení 19. listopadu.

Nasazení obilních komabjnů: celkem 10, z toho 8 E512 a 2 E516

Řepné kombajny: Celkem 2 a to 1 KS6 a 1 KLEINE +  nakladač bulec

Velkové náklady na chemickou ochranu rostlin činily v roce 1986 745.000,- Kčs

náklady na rozmetání a leteckou ochranu 567.000,- Kčs

Nové mechanizační prostředky v roce 1986:

samosběrací vůz „Horal“ – 86.000,- Kčs – 2ks, buldozer D687 – 225.432,- Kčs – 1ks, traktorový přívěs 6t – 33.222,- Kčs – 1ks, řezačka SPS35 – 547.118,-  – 1ks, předčistička obilí K 523 – 56.490,- Kčs – 1ks, adaptér k SPS35 – 48.615,- Kčs – 1ks, postřikovací adaptér na ŠT 180 – 52.854,- Kčs – 1ks, traktor Z 7711 – 111.295,- Kčs – 1ks.

Kulturní činnost: K dispozici abonentní vstupenky do Fučíkova divadla, kulturní komise zajišťuje vstupenky na většinu pořadů v domě kultury v Lounech, pracovníci toho plně využívají.

Počet členů KSČ: 23 + 2 kandidáti

Ochranné prostředky dostávají pracovníci dle směrnic a náklady jsou cca 50.000,- Kčs ročně.

Lázeňská péče: Jsou zajištěny buď pobytové lázně nebo ambulantní léčba v roce 1986 – 4 pracovnice

Rekreace a zájezdy: Rekreace byla dle výběru komisí péče o pracujícíc v roce 1986 to byla MLR a další. Zájezd byl uskutečněn na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic.

Stravování zaměstnanců je zajištěno na pracovišti. Byla vybudována nová závodní jídelna s kuchyní v Cítolibech. Jídlo se odtud do Slavětína dováží, zde je výdejna. V době špičkových prací se provádí rozvoz na pole. Během těchto prací jsou zajištěny pro pracovníky zdarma nealkoholické nápoje.

Vyhodnocení vyššími orgány: V rámci ČSR byla Oseva Slavětín hodnocena jako nejlepší pěstitel 95% u semene cukrovky Domona.

 • DEŠŤOVÉ SRÁŽKY V ROCE 1986
MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
MM 34,4 19,3 24,1 22,2 141,6 26,6 51,5 96,5 32,2 37,0 13,5 38,4
 • HISTORIE SLAVĚTÍNA:

Přepis z brožury Okres Louny, kterou vydala v roce 1986 krajská komise cestovního ruchu Ústí nad Labem.

SLAVĚTÍN

Velmi staré poddanské městečko. Vládli nad ním páni Zajícové z Házmburka. Mikuláš z Házmburka dal přestavět starý románský kostelík a vymalovat před rokem 1379 freskami. Slavětínský soubor fresek patří k největším souborům gotického malířství u nás. V kostele je překrásný renesanční oltář z roku 1531, připisovaný neznámému slavětínskému mistrovi.

Městečko je rodištěm básníka Konstantina Biebla, jehož rodný dům byl v posledních letech přestavěn. Ve Slavětíně žil básník Ráž. Svatopluk Čech umístil do slavětínské kovárny děj lešetínského kováře. Poslední léta života zde prožil Jan Novopacký, akademický malíř. Dlouhá léta zde shromažďoval rameny k historii kraje historik František Šťedrý. Slavětínský farář Mudra, spolužák a přítel Havlíčkův, nabídl Havlíčkovi slavětínskou faru k rekonvalescenci, když se vrátil z Brixenu.

Nedaleko Bieblova rodného domu roste strom dřevozec trojtrnný.

KYSTRA      

Nad vesnicí se zdvíhá ostroh, na němž se rozkládalo slovanské hradiště. Každoročně se část zřítí do řeky Ohře. Na jeho místě stojí bývalý ovčín, zajímavá stavba, památka na ovčáctví, které tu hodlal na počátku 19. století zavést Schwarzenberk.

SPO Slavětín

patří mezi nejaktivnější složky NF ve Slavětíně. Hned v lednu členové SPO dokončili práce na úpravě zasedací místnosti v požární zbrojnici. Pravidelně pořádali výbotové i členské schůze a na nich projednávali činnost organizace např.: zájezd do Prahy, námětové cvičení v obci, opravu auta, přijímání nových členů, pořádání plesu, organizování preventivních prohlídek, vyčištění vodní nádrže, přípravu pouťové taneční zábavy, zajištění táboráku k MDD apod. Úspěchem SPO bylo také dosažení I. místa při námětovém cvičení na Pátku. SPO získal i 4 dárce krve a to: Jana Pöschla, Gustava Zedníka, Ladislava Pražáka a Pavla Suchého.

Členové SPO vykáceli staré vrby u vodní nádrže a odpracovali mnoho brigádnických hodin – na údržbě techniky – 283 hod. Na zvelebení životního prostředí 179 hod., na pomoc zemědělství 78 hod. Vysadili 26 stromků a krřů. Uskutečnili 4 technické výjezdy a 2x  vyjeli k požárům a to 1x na zdolání požáru trávy na Bitinách, kde byl ohrožen les a 1x na pořáru kravína v JZD peruc.

 • POČASÍ V ROCE 1986

První větší množství sněhu napadlo až 23. ledna, sníh byl mokrý a teplota vystoupila přes den až nad 0°C. Teprve 11. února se ochladilo na -10°C, 17. února na -16°C. Toto počasí vydrželo téměř do konce března. 14. – 15. března bylopěkné jarní počasí – teplota 18 až 20°C. Celý květen bylo zase chladno, přeháňky. to pokračovalo i v červnu. Byly i chladné noci. Horké dny byly teprve od 7. – 14. července- Slušné letní počasí bylo i v srpnu, takže se úroda dobře sklidila. Z 16. na 17. října už klesla teplota na +2°C a 28.10. byl už první přízemní mráz. 18. listopadu byl první poprašek mokrého sněhu. 23. listopadu přišla vichřice. V prosinci bylo poměrně hezky, před vánocemi přišlo pchlazení, ale konec roku byl na blátě.

Rok 1987

MNV ve Slavětíně vycházel ve své práci v tomto roce ze zpracovaného volebného plánu Národní fronty na volební období 1986 – 1990. Volební plán je hlavním dokumentem NV a složek NF při realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ na celé volební období.

            Letošní rok byl bohatý na významné politické události, které vyvrcholily 70. výročím VŘSR. K tomuto výročí byla zpracována výzva stranických a státních orgánů NF pro naši obec s hlavním zaměřením k zlepšení životního prostředí v obci.Jednotlivé části volebního plánu NF byly v roce 1987 plněny takto:

Na úseku ideově výchovné práce MNV prostřednictvím  Osvětové besedy a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF zpracoval Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 49 akcí. Tyto akce se týkaly státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy.tento plán byl splněn beze zbytku. Na jeho plnění se podílely vedle VO KSČ, MNV a OB, komise školské a kulturní, sociální a zdavotní tyto další složky NF: Svazarm, SPO, DV Jednoty, T. J. Sokol, SČSP, VO SSM, ČSCH, ČSŽ a ČSČK.

Při MNV pracoval na tomto úseku i SPOZ. V tomto roce členky SPOZu navštívily 15 našich občanů při jejich životních jubilejích a byly předány kondolenční listiny pozůstalým. Uskutečnilo se i vítání 4 nových občánků do života.

Dále pracovalo při MNV komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva (JSBVO). Úkolem této komise je zajišťování branné výchovy v působnosti MNV, školení obyvatel v CO a zajišťování plnění úkolů ZO Svazarmu. V tomto roce bylo provedeno 2x školení CO na tato témata: „Současné problémy mazinárodních vztahů a úkoly branné politiky strany po XVII. sjezdu KSČ“ a „Ochrana obyvatelstva před ničivými účinky chemických a bakteriologických prostředků.“ Bylo provedeno cvičení štábu CO a Z J CO obce do pohotovosti organizace a provádění likvidace klasického a jaderného napadení. V prosinci byly 4 našim občanům v základní vojenské službě zaslány k vánocům knihy.

V další části VP na úseku politicko organizátorské práce byla činnost národního výboru zaměřena na spolupráci se složkami NF s cílem zapojit naše občany do veřejně prospěšné práce při plnění úkolů vyplývajících z celoobecního závazku na úseku investiční a neinvestiční výstavby a byla projednána „Výzva stranických a státních orgánů.“ V tomto roce proběhlo 4x jednání s MNV se složkami.

na úseku činnosti sociálně ekonomické, která sleduje zvyšování životní úrovně, poskytování služeb a zajišťování péče o občany na zaslouženém odpočinku, NV vychází z místních podmínek, zájmů a potřeb našich obyvatel a zajišťovatel služby prostřednictvím Okresního podniku služeb, 1x za 14 dní dojíždí do obce sběrna na praní prádla a čištění šatstva, prostřednictvím družstva Hygie 1x za 14 dní dovoz topného plynu a prostřednictvím MMV Peruc odvoz popele a pevných odpadků Kuka – vozem. v tomto roce se prvně prováděl odvoz i z Kystry.

Na úseku sociálně zdravotním jeprovíděna evidence starých osob a sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím zemědělského závodu bylo zajišťováno stravování důchodců.

            Na úseku investiční a neinvestiční výstavby byl v tomto roce uzavřen závazek na počest. 70. výročí VŘSR, který vycházel z pracovní iniciativy a aktivity složek NF a našich občanů při zlepšování životního prostředí. V neinvestiční výstvabě nebylo letos pokračováno vzhledem k nutným úpravám panelové vozovky. Prostřednicvtím SG Praha provedly Stavby silnic a železnic zaberanění larsenové stěny, které si vyžádalo finanční náklady ve výši 330.000,- Kčs a byla vytvořena hodnota díla 350.000,- Kčs. (Závazek byl vytvořit HD za 200.000,- Kčs)

            Na úseku zvelebení životního prostředí se letošním roce předpokládalo provést jarní a podzimní úklid obca, veřejného prostranství, parků a zeleně a dokončit oplocení občanského výboru na Kystře, opravu vrat u hřbitova ve Slavětíně, opravu skladu, pradelny, zastávky ČSAD, mateřské školy, bytové jednotky a holičství a s NF 49.000,- Kčs vytvořit HD 63.000,- Kčs. Tento závazek byl překročen a splněn na 160%, takže na úseku neinvestiční výstavby byl v tomto toce vysázeno 200 růží, 45 keřů a 30 stromků. Na rok 1987 měl MNV zajistit sklizeň sena z nezemědělských ploch ve výši 30q. I tento úkol byl splněn a bylo odevzdáno 44q sena. Na splnění se podíleli tito občané: Ferdinand Kučera – 20q, Antonín Pazourek – 6q, Josef Zahrádka – 5q, František Jordán – 5q, Ladislav Pražák – 3q.

 • NEINVESTIČNÍ ČÁST AKCE „Z“ – 1987
Název akce Měr. jedn. Nákl. Kčs Hodnota díla Odpracovaných hodin
Placených Neplacených Celkem Z toho mládež
Úprava parků, zeleně – výsadba zeleně 7 10.500 16.000 100 500 600 120
Úprava veřejného prostranství 2 19.500 24.000 700 200 900 50
Oprava budov (byty, sklad, čekárna, prádelna) 5 26.000 30.000 800 500 1300 50
    56.000 70.000 1600 1200 2800 220
Vozovka, opěrná stěna 1 340.000 350.000 2800 400 3200  
Celkem:   396.000 420.000 4400 1600 6000 220
POMOC ZEMĚDĚLSTVÍ PÉČE O ZELEŇ A STROMŮ
Práce Odpr. hodin Ha Druh Počet M2
Jarní 100 5 Stromky 20
Žňové 300 10 Keře a růže 300
Podzimní 100 5      
Celkem 500 20      
Počet brig. hod. celk. 500        
Z toho mládeže 50        
Seno: závazek              30q                   splněno 44q      odpracováno hodin: 1000
Zemědělské využívání všech ploch nevhodých pro zemědělskou výrobu = 2ha
 • POČET POSLNCŮ MNV – 20

Počet plenárních zasedání v roce 1987 – 6, mělo být přítomno poslanců celkem 120 skutečná účast poslanců – 100, celková účast = 85%, veřejných schůzí 10, účast na veřejných schůzích celkem 300, počet občanských výborů – 1, počet členů OV – 7, počet schůzí OV s občany – 2, účast občanů na schůzích OV – 40, počer hovorů OV s mládeží celekm – 1, počet proškolených poslanců MNV celkem 20.

 • RADA MNV – se scházela pravidelně po 14 dnech a řídila se plánem činnosti. V roce 1987 byla účast poslanců takováto: RADA MNV – 82%, PLÉNUM – 79%,  KOMISE – 81%
  • PŘEDSEDOVÉ SLOŽEK nf V ROCE 1987

VO KSČ: Milan Oulický, SPO: Pavel Suchý, T. J. Sokol: Josef Altman ml., Svazarm: Pavel Novák, SČSP: Horst Pöschl, ČSCH: Jaroslav Verner, ČZS: Josef Zahrádka, SSM: Ilona Vernerová, ČSŽ: Ilona Babická, DV Jednoty: Štefan Šimášek, ČSČK: Ilona Babická, OV Kystra: Miroslav Suchomel – předseda, Antonín Bauer – místopředseda, H. Pazourková, B. Hornychová, M. Perout, I. Haugwitz, Fr. Zeman – členové OV.

Kulturní dění v obci

vycházelo z JPKVČ na rok 1987. Plánovaná akce a jejich plnění v jednotlivých měsících.

LEDEN: Požárnický ples (SPO) – nekonán pro přestavbusokolovny. aktiv okrsků SPO – konán 8.1. Přednáška na téma: Výživa a životospáva ve stáří (ČSČK) – konána 27.1. – účast 40 občanů.

ÚNOR: Střelecké závody mládeže –  nekonáno (Svazarm). Přednáška (ČSČK) s filmem. Slavností schůze k únoru (KSČ, MNV, OB) – účast 35 občanů.

BŘEZEN: Přednáška s filmem (ČSCH) – 18.3. účast 22 občanů. Přednáška (ČSČK). Oslavy MDŽ (SPOZ, DV, OB) – 15.3. účast 25 žen. Školení členů PD SÚCO (SPO) – 13.3.

DUBEN: Vzpomínkový večer k výročí naroz. V. J. Lenina (SČSP) – 22.4. Přenáška na sportovní téma (T. J. Sokol), Přenáška (ČSČK), Aktiv okrsků SPO – 9.4. – Vyhláška Košického vládního programu (MNV, OB).

KVĚTEN: Střelecké závody mládeže (Svazarm). Výstavka (DV Jednoty). Slavnostní schůze k 42. výročí osvobození (MNV, KSČ, OB) – dne 5.5. – 1. máj – rozhlasová relace (MNV, OB) – Vakcinace králíků (ČSCH), Výstava prací členů fotokroužku, Staročeské máje

ČERVEN: Oslavy MDD – táborák (SSM, SPO, DV) – 30.5., školení členů PD SÚCO (SPO), Aktiv okrsků SPO (SPO), Vítání občánků (SPOZ, DV), Dětský karneval (SPO, SSM), Zájezd pro důchodce (MNV) – 1.7.

ČERVENEC: Pouťová zábava (SPO) – nekonána – rekonstrukce sokolovny. Pouťový turnaj v kopané (T. J. Sokol), Aktiv okrsků SPO (SPO), Vítání občánků (SPOZ, DV), Dětský karneval (SPO, SSM)

SRPEN: Zájezd na výstavu králiků (ČSCH), Slovenská národní povstání – rozhlasová relace (KSČ, MNV, OB)

ZÁŘÍ: Zájezd pro důchodce (MNV), Tématický zájezd (DV Jednoty), Školení členů PD SÚCO (SPO), 67. výročí založení RP (OB, MNV, KSČ) – rozhlasová relace.

ŘÍJEN: Beseda k výročí ČSLA (Svazarm), Aktiv okrsků SPO (SPO), Závody při příležitosti týdne branné aktivity (Svazarm).

LISTOPAD: Úklid obce (MNV), Zájezd pro členy SPO (SPO), Školení členů PDSÚCO (SPO), 70. výročí VŘSR – slavnostní schůze dne 28.10. (KSČ, MNV, OB).

PROSINEC: Stolní bodování králiků (ČSCH), Předvánoční posezení s důchodci (MNV), Posezení s poslanci (MNV).

Osvětová beseda

Plán činnosti OB vycházel z JPKVČ. Hlavním záměrem bylo 70. výročí VŘSR, 42. výročí osvobození, májové oslavy, oslavy Vítězného února, SNP a ostatních svátků a výročí. Další zaměření se týkalo koordinace společenského a kulturního života v obci, na sportovní využití občanů, zajišťované složkami NF za spolupráce OB. Cílem bylo a je upevnění soudružských a mezilidských vztahů všechn občanů. Plán kulturní činnosti na rok 1987 byl ve většině bodů splněn, avšak na některých akcích se projevila malá účast občanů. Plán kulturní činnosti na rok 1987 byl ve většině bodů splněn, avšak na některých akcích se projevila malá účast občanů.

Práce místní lidové knihovny: Knihovník Václav Kouba. Umístění knihovny v Domě Konstantina Biebla. Počet výpůjček v roce 1987: Dětské knihy – 469, knihy pro dospělé čtenáře (zábavné): 768, knihy naučné – 194. Počet čtenářů: 395.

 • POČET OBYVATEL
  K 1.1.1987 Narození Úmrtí Přihlášeno Odhlášeno K 31.12.1987
  M Ž C M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž C
Slavětín 189 220 409 1 3 1 1 10 10 11 16 184 210 394
Kystra 17 22 39 1 1 3 4 3 2 21 31 52
Slavětín + Kystra 206 242 448 2 4 1 1 13 14 14 18 205 241 446
 • NAROZENÍ

Václav Roháč                                    20.1.1987

Jana Henzlová                                               17.6.1987

Lucie Aulická                                    2.10.1987

Lenka Peštová                                               30.10.1987

Martin Garul                                      19.11.1987

 • ÚMRTÍ
Jméno a příjmení Datum úmrtí Bydliště Datum narození Věk
Anna Driáková 7.8.1987 Slavětín 127 11.12.1914 73 let
Josef Křivánek 16.9.1987 Slavětín 63 31.1.1926 61 let
 • SVATBY
Jméno a příjmení Datum narození Stav – povolení Bydliště Místo a dat. odd.
Vladimír Jiroušek Stanislava Volkmanová 15.7.1961   25.3.1961 Svobodný   Svobodná   7.3.1987 MěNV Louny
Josef Holub Pavla Žemličková 25.11.1968 28.3.1969 Svobodný   Svobodná   18.4.1987 MěNV Podbořany
Vladimír Kouba Olga Kočková 8.8.1964 29.9.1967 Svobodný Svobodná   20.6.1987 MěNV Louny
Jiří Trup Gabriela Koulová 14.8.1969 24.9.1968 Svobodný Svobodná   5.9.1987 MěNV Louny
Štěpán Šimášek Naděžda Císařová 13.7.1948 8.6.1965 Svobodný Svobodná   19.9.1987 MěNV Louny
Radomír Šén Ivana Babická 26.3.1965 13.4.1968 Svobodný Svobodná   5.12.1987 MěNV Louny
Václav Volráb Jolana Tomková 9.7.1926 19.1.1967 Rozvedený Svobodná   18.12.1987 MNV Ostořínek

Stavby povolené MNV v roce 1987

Rudolf Henzl, Slavětín 167 – prodloužení stavebního povolení

Arnošt Procházka, Slavětín 112 – oprava kolny a dokončení úprav v rod. domku

Zdeněk Suchý, Slavětín 55 – přístavba dětského pokoje

Marie Nimsová, Slavětín 5 – napojení dešťových vod na kanalizaci

OSEVA Slavětín 141 – zpevnění plochy na velkokapacitní seník

Severočeské drůbežárské závody, provoz Slavětín – výstavba 3 chovatelských zařízení pro chov domácího zvířectva jako součást budovaných bytových jednotek.

Ladislav Nikl, Slavětín 37 – výměna podlah, 2 oken do dvora a vnitřních omítek

Horst Pöschl, Slavětín 174 – dokončení prací v domku čp. 174 (podlahy, omítky, instalce)

Václav Rus, Slav2t9n 54 / provedení fasády rod. domku a zhotovení plotu k předzahrádce

Oto Zahrádka, Slavětín 142 – stavba kolny u rod. domku

Jiří Roháč, Slavětín 140 – zhotovení zděné kolny u rod. domku

Pavel Novák, Slavětín 20 – adaptace rod. domku – výměna oken a dveří, výměna podlah, vybudování soc. zařízení

Miloslav Palkoska, Slavětín 137 – úprava půdního prostoru na podkrovní místnost.

Mateřská škola

Ředitelka: Jana Kozáková, učitelka: Hana Faixová, kuchařka: Jana Drapáková, školnice: Marie Pečená. Od 1.4.1987 byl pracovní úazek školnice zvýšen na 8,5 hodin denně, proto od 1.9.1987 nastoupila jako topič Jarmila Vorlíčková s úvazkem na 4 hodiny denně. Vedoucí školní jídelny Věra Lískovcová. MŠ je jednotřídní, kapacita 25 dětí. Počet zapsaných dětí: Šk. rok 86/87 – 27, šk. rok: 87/88 – 22. Provoz školy: Od 20.10.1987 začíná provz školy v 6.45 a končí v 16.45. Posunutí pracovní doby bylo provedeno na žádost rodičů a schváleno schůzí SRPŠ I MNV. Mateřskou školu navštěvují děti ze Slavětína. Kromě toho ve šk. r. 86/87 3 děti z Kystry (drůbežárna), ve šk. r. 87/88 2 děti z Kystry a 1 dítě z Veltěž.

SRPŠ: předseda: Libuše Zedníková, jednatel: Alena Hromová, pokladník: Naděžda Nejedlá. Na základě revize bezpečnostní techniky bylo nutné provést některé úpravy a opravyv MŠ. Byla provedena oprava střechy, vnějších omítek budovy, zhotoven nový kryt na jímku, zábradlí pro dospělé na schodišti a laťková branka nad schodištěm. Byly též nakouoeny nové ručníky, povlaky na lehátk\, závěsy a na vánoční nadílku mnoho nových hraček do herny.

Jako každoročně MŠ uspořádala besídku pro maminky k MDŽ, na kterou děti připravily dárky. S pásmem básní vystoupily děti i na MDŽ v domě K. Biebla. V květnu navštívili bedoucí školáci 1. tř. ZŠ, aby se lépe seznámili s prostředím školy. Na oslavu MDD školka uspořádala pro děti na zahradě soutěže s odměnami. V červnu se zúčatnily starší děti výchovného koncertu v LŠU v Lounech. SRPŠ uspořádalo pro děti s rodiči výlet do ZOO v Praze a na letiště. Na závěr školního roku dostali předškoláci od SPOZ na památku pěkné knihy s věnováním. Do první třídy odešlo 10 dětí. V září se zúčastnilo  několik dětí z MŠ vítání občánků. Pro všechny děti byla jako každoročně připravena mikulášská nadílka. Starší děti vystoupily s programem na vánočním posezení s důchodci v Domě K. Biebla, kde za své vystoupení dostaly sladkou odměnu. Spolupráce s MNV byla dobrá, požadavky MŠ byly vyřešeny ve školské komisi a podle finančních možností byly také realizovány.

 • OSEVA – ČSSS FARMA SLAVĚTÍN

Vedoucí: ing. Jaromír gloser, zást. vedoucího: František Gabriel, ekonom: Olga Hlavanová, agronom: Jiří Neubert, mechanizátor: Vratislav Purchart. Administrativa: 1 mzdová účetní, 1 účetní, 4 provozní technici

Hospodářské výsledky za rok 1987

PLODINA OSETÁ PLOCHA ØVÝNOS NA 1 HA PLODINA OSETÁ PLOCHA ØVÝNOS NA 1 HA
Pšenice ozimá 583,40 5,28t Víceleté pícniny 452,22 11,95t
Ječmen jarní 293,78 4,54t Meziplodiny,krmné směsky 87,98 15,90t
Ječmen ozimý 147,12 4,57t Strnisková směska 300 5t
Cukrovka technická 130 35,19t Bob 144,88 2,59t
Cukrovka semenačka 52 0,846t Hrách 80,46 1,77t
Kukuřice na siláž 278,59 23,01t Začátek žní: 23.7.1987 Konec žní: 23.9.1987 Začátek řep. kampaně: 7.10.1987 Konec řep. kampaně: 25.11.1987
Víceleté písniny 452,22 47,80 v ZP

Nasazení kombajnů: 7ks E512, 2ks E516 Řepné kombajny: 1 souprava 6 OCS + KC 6

Celkové náklady na chemickou ochranu rostlin: 824.000,- Kčs. Náklády na leteckou ochranu a rozmetání? 554.000,- Kčs. Náklady na nové mechanizační prostředky 2,214.000,- Kčs.

Investiční výstavba: Výstavba seníku – dokončena bude v roce 1988.

Závazky na zvýšení výroby: Závazek uzavřen nejprve v hodnotě 73.016,- Kčs. K VŘSR přehodnocen na 612.710,- Kčs a splněn na 102%.

Další vzdělávání: běžné zvyšování kvalifikace k novým strojům.

Lázeňská péče: Podle požadavků pracovníků na základě návrhu lékaře – nejsou žádné případy, kdy bylo nebylo vyhověno.

Stravování zaměstnanců: V závodní jídelně – 58% zaměstannců se zde stravuje v celoročním průměru, ve špičkových pracích 100%.

Výsledky v živočišné výrobě za rok 1987

Užitkovost dojnic ø 8,5t na kus a den. Přírůstek na kus a den: telata 650gr, hovězí žír 700gr. Stavy k zvířat k 31.12.1987 – středisko Slavětín (Slavětín, Veltěže, Dýbeř, Kystra, Blšany, Černčice, obora) telata 48ks, dojnice 378ks, bžezí jalovice 204ks, jalovice 303ks, hovazí žír 943ks.

Ocenění zem. závodu vyšší složkou: Vítězství v soutěži mezi Semenářskými st. statky – ocenění putovní standartou a 20.000,- Kčs. Jednalo se o soutěž ve výsledcích výroby, ekonomice.

 • Severočeské drůbežářské závody Příšovice, závod Žatec, provozovna Slavětín

Vedoucí: Vladimír Kopecký, technička líhní: Marka Frydrychová, technička: Zuzana Muchová, doprava a ved. údržby: Miroslav Hrom. Další zaměstnanci: 22 luhňařek, 3 údržbáři, 4 řidiči, 3 hlídači. Za rok 1987 bylo nasazeno 24,202.095 vajec a vylíhnuto 18,006.350 kuřat. % líhnutí (oplození) = 74,4.

 • SPO ve Slavětíně a jejich činnost v roce 1987

8.1. – účast na aktivu v Černochově

28.1. – konference MV v Peruci

16.1. – SPO Slavětín projednala závěry 5. PZ OV SPO Louny

Byl dán návrh na odstranění vrb u vodní nádrže, které ji znečišťují. Byl stanoven termín dětského karnevalu na 15.2. a projednáno zajištění zájezdu do Prahy. 20. června se ve Slavětíně na fotbalovém hřišti konalo I. kolo sportovní soutěže požárních družstev 87. Této soutěže se zúčastnilo celkem 9 sborů.

Úmístění sborů: 1. Pátek – celk. čas – 174 sec., 2. Slavětín – celk. čas – 148 sec., 3. Radonice – celk. čas – 158 sec., 4. Peruc – celk. čas – 161 sec., 5. Černochov – celk. čas – 174 sec., 6. Telce – celk. čas – 174 sec., 7. Stradonice – celk. čas – 204 sec., 8. Hřivčice – celk. čas – 205 sec., 9. Vrbno – celk. čas – 205 sec.

Časy požárního útoku: Pátek 47 sec., Slavětín 47 sec., Radonice 54 sec.

Štafety:           1/ Pátek ( Fiala 27 sec., Jindra 35 sec., Jindra J. 34 sec.)

                        2/ Slavětín (Holub 31 sec., Brož 37 sec., Frič 33 sec.)

                        3/ Radonice ( Jirásek 36 sec., vaněk 32 sec., Štrympl 36 sec.)

kromě běžeckých každoročních akcí provedl SPO i nábor dárců krve. Přihlásilo se 8 dárců, z toho 2 nedoporučil lékař, takže se k odběru nemohli zúčastnit.

na závěr roku 2987 ZO SPO Slavětín měla 48 můžu a 10 žen. Tito členové odpracovali během roku 330 hodin při údržbě techniky, 160 hodin při zvelebování životního prostředí, vysadili 38 stromků a keřů a v zemědělství odpracovali 65 hodin.

Požární zásah byl v roce 1687 pouze 1x a to u požáru stahu a traktoru ve Stradonicích.

 • Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu MNV – 1987
VÝDAJE ROZPOČET ČERPÁNÍ PŘÍJMY ROZPOČET PLNĚNÍ
Vodní hospodářství 2.000 Stravné 28.000 23.057
Komunikace 6.000 (+152.000) 156.097 Telefonní poplatky od občanů 1.000 952
32.000 13.536 Nájemné od občanů 3.000 4.027
Školní jídelna 38.000 31.882 Hřbitovní poplatky 1.000 1.495
OB – příspěvek na činnost 5.000 5.000 Zříz. os. užívání pozemků 3.410
Pam. K. Biebla 25.000 19.772 Daň zemědělská 16.000 16.019
SPOZ 7.000 4.659 Daň z příjmu 1.000 600
SPO 5.000(+10.000) 8.029 Daň domovní 18.000 18.949
Aktiv NV a poslanci 10.000 8.446 Správní poplatky 2.000 2.040
Vežejná správa 34.000 23.470 Místní poplatky ze psů 2.000 2.150
Bytová péče 8.000(+14.000) 13.620  
Veřejné osvětlování 34.000(+10.000) 33.812
Pohřebnictví 1.000(+15.000) 8.634
Zimní úklid komunikací 5.000 3.528
 • OBCHOD LÉKAŘE

MUDr. Silva, který zda ordinoval a bydlel od 1.8.1986 odchází 25.11.1987 zpět do sokolova, takže je středisko bez lékaře. do konce roku zastupuje MUDr. Laksa ze stř. Peruc.

 • PRODEJNA JEDNOTY:

Vedoucí: Jana Fišerová z Loun

Prodavačka: Věra Týcová ze Slavětína

 • HISTORIE SLAVĚTÍNA

V p59loye kronikz je nalepen otisk pe4eti Alberta ze Slavětína. Tato pečeť byla nalezena ve zříceninách hradu Kyšperka u Krupky a jejím ověřením sse zabýval pan Ladislav Kňourek z Dubí, který nechal zhotovit její otisk v Národním muzeu v Praze. Přiloženou kopii pečeti I historii jejího nálezu poslal na MNV Slavětín kronikář z Libčevse pan Josef Johanovský. V dopise se mimo jiné zmiňuje o tom, že se na vlastnictví obce posíleli Rveničtí, když r. 1340 byla obec rozdělena na dvě poloviny.

Jednu měl Albert ze Rvenic, druhou prodal Hazmburkům. Protože polovina zůstávála v držení Rvenických, psali se po Slavětíně za Alberta staršího a Alberta mladšího “ze Slavětína”. Kolem roku 1345 byl Bařita ze Slavětína purkrabím na Kyšperku a tak se tam dostala i pečeť, která byla roku 1985 nalezena.

 • POČASÍ

Nový rok začal deštěm. Teprve v noci z 8. na 9. ledna napadlo trochu sněhu – byl to vlastně první sníh této zimy. Od 10. ledna se ochladilo, noční teploty klesly až na -23°C. Další sníh vytvořil závěje, takže nastaly těžkosti v zásobování a v dopravě. Začítkem poslední lednové dekády se oteplilo, noční teploty vystoupily k nule, ale na rozhraní ledna a února už opět panovala zima v celé své síle. Od 5. února mrazy polevily, někdy se i v noci rtuť teploměru udržela nad nulou. dny byly většinou mlhavé. Třetí, poněkud slabší vlna mrazů přišla 3. března s vydržela až do poloviny měsíce. pak přišla obleva s typickým předjarním počasím. Ještě počátkem dubna bylo poměrně chladno, ale koncem měsíce se oteplilo a teploty vystoupily až na 25°C. To netrvalo dlouho. Od 3.5. se ochladio a přes noc spadlo 33mm vody. Celý květen byl pak studený, hlavně noci, kdy teploty klesaly na 5°C až 2°C a místy byly i přízemní mrazíky. tAké červen byl mimořádně chladný, téměř denně aspoň trochu zapršelo. Studený ráz počasí silně ovlivnil i růst teplomilné zeleniny, zejména okurek a rajčat. Teprve od 26.6. se počasí umoudřilo a přišla krátká vlna 30°C veder. Červenec se tedy poměrně vydařil, ale od 27.7. se opět ochlazovalo. Srpen byl chladný – např. 7. srpna ráno byly pouze 3°C. Uprostřed září přišlo krátké babí léto, koncem měsíce ochlazení. Říjen byl celkem pěkný, první mrazík přišel 27.10. ráno. Od 8. do 10. prosince silné ochlazení – mráz – 10°C až – 12°C. Po oteplení vzniklo 16. a 17. prosince velké náledí, ranní teploty okolo 0°C nebo slabě pod bodem mrazu, mrznoucí déšť, dopravní kalamita, autonehody, opožděné příchody do práce apod. Od 18.12. další oteplení ranní teploty 6 až 9°C. Koncem měsíce stále zataženo, občas přeháňky, mlhavo, přes den 10 až 12°C.

 • Přehled dešťových přeháněk
MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
MM 50,4 38,7 25,9 47,0 80,1 67,0 67,4 62,4 66,9 18,4 23,4 30,5

Rok 1988

Bohaté politické události tohoto roku vyvrcholily v měsíci březnu, kdy ve dnech 24. – 28. se v Praze konal XVII. sjezd Komunistické strany Československa, který zhodnotil uplynulé období a vytýčil hlavní směry rozvoje našeho hospodářství a života zemi do r. 1990. druhou významnou událostí byly volby do zastupitelských sborů, které proběhly ve dnech 23. a 24. května – poté co jsme oslavili 41. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

            Volbami byla uzavřena další etapa usilovné práce NV zaměřené k vytvoření podmínek pro další ekonomický, sociální a společenský rozvoj našich občanů. Lze říci, že jen s obtížemi se podařilo v naší obci zachovat samostatný orgán lidosprávy. S jeho ses tavením byly nemalé starosti a to při zajišťování kandidátů na poslance.

            Nově zvolený orgán začal plnit společně s VO KSČ a složkami NF hlavní úkoly, které jsou obsaženy ve volebním plánu pro r. 1988. Jeho jednotlivé části byly v roce 1986 plněny takto.

            Na úseku ideově výchovné práce MNV prostřednictvím Osvětové besedy a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF zpracoval Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 39 akcí. Šlo o akce při příležitosti státních svátků významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy. Tento plán byl splněn a v prosinci se uskutečnila Vánoční beseda s důchodci. Na všech těchto akcích se podílely vedle VO KSČ, MNV, OB, komise školské a kulturní a sociálně zdravotní také tyto složky NF: Svazarm, Svaz požární ochrany, DV Jednoty, T. J. Sokol, SČSP, SSM a ČSCH. Při MNV pracuje i SPOZ. V tomto roce členky navštívily 25 občanů při jejich životních jubileích a byly též předány kondolenční listiny pozůstalým.

Uskutečnilo se i vítání občánků – bylo jich individuálně přivítáno 5.

            Dále při MNV pracovala komise pro Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva – JSBVO.Jejím úkolem je zajišťování branné výchovy a působnosti MNV, školení obyvatel v civilní obraně a zajištění plnění úkolů ZO Svazarmu. V roce 1986 bylo provedeno 2x školení CO na téma: „Světový revoluční proces a úloha proletářského internacionalismu v boji proti imperialismu“ a „Zásady vyprošťování osob a hašení malých požárů“. V prosinci byly k vánocům 4 občanům v základní vojenské službě a to:Petru Brožovi, Miloši Mazochovi, Drah. Straňkovi a Liboru Svědíkovi poslány knihy.

            V další části volebního programu NF na úseku politicko organizátorské práce byla činnost MNV zaměřena na spolupráci se složkami, s cílem zapojit občany do veřejně prospěšné práce při plnění úkolů celoobecního závazku na rok 1986. Tento závazek byl uzavřen na úseku investiční a neinvestiční výstavby. Celkem 3x proběhlo v tomto roce jednání s předsedy složek NF.

            Na úseku činnosti sociálně ekonomické vycházel NV z potřeb občanů a zajišťoval jednak péči o občany na zaslouženém odpočinku a dále pak služby jako např. čištění a praní prádla 1x za 14 dní prostřednictvím OPS, prostřednictvím Hygien 1x týdně služby kadeřnické, prostřednictvím plynárny Chomutov dovoz topného plynu 1x za 14 dní a prostřednictvím MNV Peruc odvoz popele a pevných domovních odpadků Kuka vozem a to v zimním období 1x týdně a v létě 1x za 14 dní.

            Na úseku investiční a neinvestiční výstavby, byl na rok 1988 uzavřen celoobecní závazek na počest XVII. sjezdu KSČ a 65. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských sborů. Tento závazek vycházel z pracovní iniciativy a aktivity složek NF, a občanů při zlepšování životního prostředí. Na úseku investiční výstavby v roce 1986 byla provedena výstavba oddělovače dešťových vod na kanalizační síti pod vodní nádrží, kde s finančními náklady 20.000,- Kčs byla vytvořena hodnota díla za 25.000,- Kčs.

            Na úseku neinvestiční výstavby se předpokládalo provést úklid obce – a to jarní a podzimní – úklid veřejného prostranství, parků a zeleně a provést oplocení budovy Občanského výboru na Kystře s fin. náklady 11.000,- Kčs a HD 15.000,- Kčs.

            Tento závazek byl překročen o provedené práce při opravě štítů bývalé školy ve Slavětíně, kdy s FN 30.000,- Kčs byla vytvořena HD 42.000,- Kčs.

            Dále se provádí přístavba čp. 42 – dům MNV pro lékaře, kde u 1.12.1986 byla s finančními náklady 120.000,- Kčs provedena přístavba v původním prostoru, která není ještě dokončena. takže na úseku neinvestiční výstavby byl v roce 1986 překročen závazek s FN 121.000,- Kčs vytvořena hodnota díla 137.000,- Kčs. Bylo vysázeno 150 růží, 45 keřů a 5 smrčků. MNV měl zajistit sklizeň sena z nezemědělských ploch a to ve výši 50q. I tento úkol byl splněn a bylo odevzdáno 52q. Nejvíc se na splnění podíleli: Kučera F. – 21,5q, Pazourek Ant. – 8q, ČSCH – 8,5q, Dlouhý J. – 6,5q, Suchomel Jan – 4q, Verner Jar. – 3,7 q sena.

 • Volby do zastupitelských sborů

probíhaly ve dnech 23. a 24. května. Občané přistupovali k volbám zodpovědně, volby proběhly důstojně, nedošlo k žádným negativním jevům. Všichni navržení kandidáti do všech stupňů zastupitelských sborů byli zvoleni 100% hlasů.

Na zajištění volebního aktu se podílely 2 okrskové volební komise, (Slavětín, Kystra) jedna místní volební komise a jedna obvodní volební komise. Při volbách byli přitomni: předseda VO KSČ, předseda MV NF a zástupci jednotlivých složek NF. Volební místnosti ve Slavětíně i na Kystře byly velmi dobře připraveny jak po stránce výzdoby, úpravy, tak i co do pomůcek k volbám. Jednotlivé komise i předseda VO KSČ pravidelně v průběhu voleb podávali informace nadřízeným orgánům. Občané  byli v průběhu volebního aktu pravidelně informováni místním rozhlasem. V této informaci byli občané seznámeni s počtem zapsaných voličů a s počtem vydaných hlasovacích lístků voličům.

            V předvolebním období byla provedena beseda s nově navrženými kandidáty NF, dále ve všech složkách NF a na členské schůzi VO KSČ byli členové seznámeni s navrženými kandidáty. Předvolební chůze se uskutečnila 16.5. v místní sokolovně za účasti 90 občanů. Schůze měla slavnostní ráz. Přispělo k tomu kulturní vystoupení žáků ZŠ Černice a také hudba OB Slavětín, která k dobré pohodě vyhrávala před schůzí i po ní. K volbám přistoupilo ve Slavětíně i 6 prvovoličů. Těm dali pionýři květiny a členové fotokroužku OB je vyfotografovali. Obdrželi též pamětní list z rukou zástupců MNV. Členové OB vyfotografovali všechny kandidáty a fotografie umístili na panelech v místní prodejně Jednoty a v agitačních skříňkách. Všichni měli připojený i krátký životopis. Zachyceny jsou okem objektivu i další zajímavosti z průběhu voleb. při této příležitosti byla vystavena také kronika obce s fotopřílohou.

            Funkcionáři MNV, VO KSČ, složek NF prováděli v předvolebním období agitaci mezi občany ( relace v místním rozhlase, sestavení 20 agitačních dvojic). Tato dobrá  agitační práce se projevila tím, že v prvém dnu voleb ze zapsaných 323 voličů odvolilo 317 voličů. Všechny volební komise byly řádně proškoleny, takže v jejich práci nebylo závad.

            Směny NF byly v jednotlivých složkách v předvolebním období zaměřeny na úklid obce a v průběhu volebních dnů občané dokončovali okopávku cukrovky v místním zemědělském závodě.

            Při slavnostní schůzi k 41. výročí osvobození naší vlasti bylo provedeno slavnostní položení kytice k desce s. Rejhy na budově býv. školy. Při této schůzi byly pak m. j. také popularizovány volby.

            Po materiální stránce byly volby dobře připraveny a stejně tak i po stránce organizační. Propagační materiály k volbám byly umístěny v obou obcích na vývěsních tabulích, dále v prodejně Jednota ve Slavětíně a v ostatních veřejných budovách. Pěkná úprava volebních budov byla kladně hodnocena i zástupci vyšších orgánů, kteří v průběhu voleb do volebních místností zavítali.

            V prvním dnu vyhrávala před volební místností ve Slavětíně dechová hudba ŽOS Louny. Ve volebním obvodu Kystra bylo již 23.5. v 16,30 hodin dosaženo 100% účasti voličů.

            Celkově byla jak předvolební příprava, tak agitační práce i vlastní volební akt ze strany představitelů MNV, VO KSČ i jednotlivých složek NF hodnocen pozitivně. Předvolební přípravy v obcích zajišťovala především VO KSČ, MNV i jednotlivé složky NF. Okresní správou spojů  bylo přezkoušeno telefonické spojení a zabezpečen jeho bezporuchový provoz. Ve spolupráci s PS VB byla zajištěna ostraha volebních místností v průběhu volebních dnů.

            MNV ve Slavětíně seznámil dne 24.5. ve 14,30 všechny poslance s výsledky voleb a předseda místní volební komise předal všem zvoleným poslancům do MNV i ONV osvědčení o zvolení poslancem. Kladem voleb ve Slavětíně je skutečnost, že všichni poslanci byli zvoleni 100% hlasů.

Kandidáti NF do MNV ve Slavětíně

 1. Marie Bažantová, 39r., účetní
 2. Adolf Botha, 29r., státní zaměstnanec
 3. Václav Ditrich, 39r., elektrosvářeč
 4. Jarmila Hájková, 38r., skladnice
 5. Václav Jakeš, 50r., mistr
 6. Hana Jarošová, 49r., úřednice
 7. Jiří Kouba, 52r., skladník
 8. Jana Kozáková, 29r., ředitelka MŠ
 9. ing. Josef Krejzl, 54r., technik
 10. Josef Kubáč, 45r., technik
 11. Václav Kubáč, 31., lakýrník
 12. Miroslav Kraus, 46r., traktorista
 13. Jaroslav Leník, 38r., opravář
 14. Milan Oulický, 38r., dělník
 15. Věra Pöschlová, 28r., vedoucí prodejny
 16. Václav Roháč, 30r., instalatér
 17. Josef Spurný, 38r., soustružník
 18. Miroslav Suchomel, 41r., technik
 19. Pavel Suchý, 28r., automechanik
 20. Jaroslav Verner, 49r., elektrosvářeč

Také v roce 1988 vycházel MNV ve slavětíně ze zpracovaného VP NF na volební období 1989 – 90. Vzhledem k vzniklým naléhavým problémům se zabezpečováním akcí volebního programu došlo v letošním roce k úpravě VP v prováděné investiční výstavbě.

Rok 1988 byl bohatý na významné politické události. Bylo to 40. výročí Února, 70. výročí vzniku Československé republiky a 71. výročí VŘSR. K těmto výročím byla zpracována výzva stranických i státních orgánů NF pro naši obec s hlavním zaměřením na zlepšení životního prostředí v obci. K tomuto účelu byly využity především jarní a podzimní směny na úklid obce, parků a zeleně. Jednotlivé části volebního programu NF byly plněny takto: Na úseku ideově výchovné práce MNV prostřednictvím OB a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF zpracoval Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval celkem 50 akcí. Tyto se týkaly oslav státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, které nemohly být uskutečněny pro nedokončenou adaptaci sokolovny a výstavy králíků (králičí mor).

Na těchto akcích se podílely kromě ZO KSČ, MNV a OB ještě tyto další složky: komise školská a kulturní, sociální a zdravotní, dále pak Svazarm, SPO, DV Jednoty, T. J. Sokol, SČSP, SSm, ČSCH a ČSŽ.

Při MNV ve Dlavětíně v roce 1988 dobře pracoval i SPOZ. V tomto roce jeho členky navštívily 22 našich občanů při příležitosti jejich životních jubileí a byly předány kondolenční listiny pozůstalým. Uskutečnilo se i vítání občánků, při němž bylo individuálně přivítáno 4 nových občanů Slavětína. I nadále pracuje při MNV komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva, která je řízena plánem práce a okresní komisí. Jejím úkolem i letos bylo zajišťovat brannou výchovu v působnosti MNV, školení obyvatel CO a zajištění plnění úkolů Bv a Svazarmu. V tomto roce bylo 2x provedeno školení POCO a byla proškolena tato témata: